Deklaration vedr. rækkehusbebyggelse.

 

Undertegnede ejer deklarerer herved for mig og efterfølgende ejere af matr.nre. 9ao, 9dd, 9de, 9df, 9dg, 9dh, 9di, 9dk, 9dl, 9dm, 9dn, 9ds, 9dt, 9du, 9dv, 9dx, 9dy, 9dz, 9dæ, 9dø, 9ea, 9eb, 9ec, 9ed, 9ee, 9ef, 9eg, 9eh, 9ei, 9ek, 9el, 9em, 9en, og 9eo alle af Farum by og sogn følgende bestemmelser:

 

1.      Enhver ejer af ovennævnte ejendomme er pligtig til på anfordring at oprette en grundejerforening, som omfatter alle de nævnte ejendomme. Enhver ejer af en ejendom som omfattes af nærværende deklaration er pligtig at være medlem af denne grundejerforening og svare bidrag til den efter generalforsamlingens vedtægtsmæssige beslutninger. Grundejerforeningen skal repræsentere lodsejerne overfor Farum kommunalbestyrelse med hensyn til fællespørgsmål om vej, kloakforhold eller lignende fællesanliggender samt endvidere administrere det udstykkede områdes private veje og fællesarealer. Såsnart grundejerforeningen er stiftet er den pligtig til på anfordring at tage skøde på vej-, sti- og fællesarealer.

 

2.      Ejerne af ejendommene må ikke opføre tilbygninger eller omforandre ejendommene. Farveændringer, der ikke er ensartede for samtlige ejendomme, må ikke finde sted. Ejerne af de enkelte ejendomme må ikke opsætte fjernsynsantenner, der kan ses udefra, men gerne på loftet under taget, med mindre der etableres fællesantenner for bebyggelsen. Der må ikke plantes træer, som ved skygge, grådighed eller på anden måde kan være til væsentlig gene for naboer. Der er pligt til at tåle fællesledninger vedr. vand, kloak, elkabler, telefonkabler, antennekabler og lign. og etablering heraf, samt evt. deklarationer som offentlig eller koncessioneret myndighed måtte forlange i anledning af udstykning eller bebyggelse.

 

3.      Ejendommene matr.nr. 9dd, 9de, 9df, 9dg, 9dh, 9di, 9dk, 9dl, 9dm og 9dn har hver for sig rådighed over vognporten ud for de respektive ejendomme, samtidig har de vedligeholdelsespligt over denne og den mellemliggende pergola. De øvrige ejendomme har hver en vognport i den sammenhængende vognportsbebyggelse og har en samlet vedligeholdelsespligt. Såfremt en bruger af en vognport ikke vedligeholder denne forsvarligt efter grundejerforeningens bestyrelses skøn, kan bestyrelsen pålægge den pågældende bruger inden 1 måned at udføre de vedligeholdelsesarbejder, som må anses for påkrævede. Efterkommer den pågældende bruger ikke denne opfordring skal grundejerforeningens bestyrelse være berettiget til at lade de nødvendige arbejder udføre for den pågældende brugers regning.

 

4.      Veje, stier og fællesarealer skal ren- og vedligeholdes af grundejerforeningen, det samme gælder vejbelysningen – og afholde udgifterne til driften heraf – for så vidt kommunen ikke overtager forpligtelserne.

 

5.      Nedlægning samt vedligeholdelse af samtlige tekniske ledninger og olietanke skal respekteres af grundejerne uden erstatningskrav – bortset fra evt. skade på bygninger, der må erstattes af vedkommende entreprenør efter sædvanlig praksis.

 

6.      Farum kommunes byplanvedtægt nr. 7 med tillæg gælder for området.

 

7.      Har foreningen haft udgifter til opfyldelse af medlemmernes forpligtelser i h.t. nærværende deklaration, har den panteret for disse udgifter samt for medlemmets forpligtelser i øvrigt overfor grundejerforeningen. Denne panteret andrager indtil kr. 1000,00 – skriver eettusinde – for hver parcel, hvorpå der er opført en bolig – eller i alt 33000,00 kr. – skriver tretitretusinde. Panteretten respekterer lån i Kreditforening, hypotekforening, realkreditfond eller tilsvarende institutioner, herunder lån med almindelig forsikringsgaranti samt lån i sparekasse med eller uden kaution samt endvidere de pantehæftelser, der hviler på ejendommen på det tidspunkt deklarationen udstedes. Hvis grundejerforeningen ophører med at eksistere kan panteretten i forbindelse med attest herom kvitteres til aflysning af kommunalbestyrelsen for Farum kommune. Indtil grundejerforeningen er stiftet tilkommer panteretten ejeren af matr.nr. 9ao Farum by og sogn.

 

Nærværende bestemmelser begæres tinglyst servitutstiftende på de i indledningen anførte ejendomme og pantstiftende for kr. 1000,00 i hver af de 33 ejendomme.

Med hensyn til servitutter og øvrige byrder samt de ejendommene nu påhvilende pantehæftelser henvises til ejendommenes blade i tingbogen.

Påtaleret har ejeren af matr.nr. 9ao Farum by og sogn indtil grundejerforeningen er stiftet, herefter har grundejerforeningen og Farum kommunalbestyrelse i forening påtaleret.

 

                                                Farum 10/8 1970

                                                Mads Tønder

 

I henhold til byggelov for Købstæderne og landet af 10. juni 1960, § 61, skal man herved erklære, at der intet vides at erindre mod ovenstående deklaration.

 

                                                Farum kommunalbestyrelse

                                                Den 11. september 1970

                                                H. Vitting Andersen

 

For så vidt angår de i foranstående deklaration omhandlede bestemmelser angående retten til at benytte carporte, jfr. nærmere pkt. 3, tilkommer påtaleretten tillige enhver panthaver, som har tinglyst panteret i de berettigede ejendomme, således at ingen ejer af ejendommene matr.nr. ene 9dd, 9de, 9df, 9dg, 9dh, 9di, 9dk, 9dl, 9dm, 9dn, 9ds, 9dt, 9du, 9dv, 9dx, 9dy, 9dz, 9dæ, 9dø, 9ea, 9eb, 9ec, 9ed, 9ee, 9ef, 9eg, 9eh, 9ei, 9ek, 9el, 9em, 9en, 9eo, alle 33 af Farum by og sogn, kan give afkald på retten til at benytte carport uden samtykke fra panthavere, som har tinglyst pant i den ejendom, hvis ejer vil give afkald på benyttelsesretten. Benyttelsesretten i overensstemmelse med det i pkt. 3 anførte skal altid tilkomme ejeren af den ejendom, som er berettiget ifølge det anførte og skal ikke kunne adskilles herfra.

 

                                                Farum den 10/8 1970

                                                Mads Tønder

 

Indført i dagbogen for retten i Hillerød den 15.08.70. Stempel 165 kr.

 

Nærværende deklaration begæres tillige tinglyst pantstiftende for kr. 1.000,00 på hver af de 33 anførte ejendomme.

                                                Hellerup, den 24. sept. 1970

                                                Leif Brauer, advokat.

 

Indført i dagbogen for retten i Hillerød den 26.09.70. Lyst akt: ? nr. 99.

Genpartens rigtighed bekræftes. Dommeren i Hillerød m.v.