ORDENSREGLEMENT

 

for

Grundejerforeningen Røsevangen

 

§ 1

Hunde og andre husdyr må ikke færdes løse på veje, stier og fællesarealer. Ejerne har pligt til at påse, at husdyr ikke er til gene for de omkringboende.

§ 2

Stk. 1

Ethvert medlem er forpligtet til at renholde carport, fortov og/eller adgangssti ud for sin ejendom så det til enhver tid fremstår rent og rydeligt.

Stk. 2

Det påhviler beboerne i nr. 18 til nr. 30 og nr. 32 til nr. 46 at renholde perlesten ud for deres ejendom.

§ 3

Hvert medlem er forpligtet til at sørge for, at bevoksningen på de pågældende ejendomme ikke er til gene for forbipasserende og naboer, jfr. tinglyst deklaration af 15/8-70 stk. 2, samt til at holde sin ejendom fri for frøspredende ukrudt og lignende. Medlemmerne har pligt til at rense tagrender mindst én gang om året inden udgangen af november.

§ 4

Kørsel med motorkøretøjer og parkering på adgangsstierne mellem husrækkerne er ikke tilladt.

§ 5

Stk. 1

Medlemmerne bør gøre deres eventuelle gæster opmærksomme på, at gæsteparkering skal finde sted på det græsarmerede areal mellem træerne.

Stk. 2

Parkering må kun finde sted i carporte og på det græsarmerede areal mellem træerne.

Stk. 3

Medlemmer skal parkere i carporte.

§ 6

Stk. 1

Foreningens medlemmer modtager radio- og tv-signaler via et kabel-tv anlæg, som er ejet af Tele Danmark. Det er tilladt at føre signalet videre fra første installation og derved installere yderligere stik i boligen. Det er ligeledes tilladt at montere signalforstærker på linien. Det er tilladt at opsætte egen parabolantenne. Parabolen skal monteres i egen have/gård således, at parabolens overkant ikke placeres højere end læmur d.v.s. stort set ikke er synlig udefra. Bestyrelsen forbeholder sig påtaleret ved uhensigtsmæssig placering af parabolen, jfr. tinglyst deklaration af 15/8-70 stk. 2. Ejerne af de enkelte ejendomme må ikke opsætte fjernsynsantenner, der kan ses udefra.

§ 7

Afbrænding af haveaffald er forbudt. Der henvises til den kommunale ordning om afhentning af have- og storskrald. Affald til afhentning skal anbringes forsvarligt i de respektive carporte tidligst dagen før afhentningen finder sted.

§ 8

Stk. 1

Støjende adfærd på fællesarealerne må ikke finde sted efter kl. 20.00.

Stk. 2

Medlemmerne skal ved deres adfærd ( støj herunder musik mv. ) udvise størst mulig hensyn til omkringboende.

Stk. 3

 

Ved brug af kulgrill skal der ved opstart udvises størst mulig hensyn til omkringboende.

§ 9

Al kørsel på Røsevangen skal ske i langsomt tempo, da arealerne også anvendes som legested og opholdssted.

Ovennævnte reglement er vedtaget på generalforsamlingen den 13. marts 2014.

Bestemmelserne i reglementet har samme gyldighed som grundejerforeningens vedtægter i øvrigt, men reglementets bestemmelser kan dog til enhver tid ændres og suppleres af bestyrelsen med efterfølgende godkendelse af den førstkommende generalforsamling.