Vedtægter

 

for

 

Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

§1

 

Foreningens navn er Grundejerforeningen Røsevangen. Dens hjemsted er Farum Kommune.

 

§2

 

Grundejerforeningen er dannet til opfyldelse af bestemmelserne i punkt 1 i deklarationen, tinglyst den 26. september 1970, med det formål at varetage medlemmernes interesser. Navnlig påhviler det Grundejerforeningen at ren- og vedligeholde den private vej Røsevangen, stier, kloaker, vejbelysning, vognporte samt male trægavle på endehusene, således at alt til enhver tid er i sømmelig orden.

 

§3

 

De til enhver tid værende ejere af ejendommene matr. nr.ene 9dd, 9de, 9dl, 9df, 9dg, 9dh, 9di, 9dk, 9dm, 9dn, 9ds, 9dt, 9du, 9dv, 9dx, 9dy, 9dz, 9dæ, 9dø, 9ea, 9eb, 9ec, 9ed, 9ee, 9ef, 9eg, 9eh, 9ei, 9ek, 9el, 9em, 9en, ieo alle af Farum by og sogn samt parceller udstykket fra de nævnte ejendomme, er berettigede og forpligtede til at være medlemmer af Grundejerforeningen. Grundejerforeningen skal ved sin bestyrelse tage skøde på ejendommene matr. nr. ene 9ao og 9do af Farum by og sogn.

 

§4

 

For Grundejerforeningens forpligtelser hæfter medlemmerne indbyrdes pro rata over for foreningen, således at foreningens kreditorer ikke kan rette krav mod de enkelte medlemmer.

 

§5

 

Udgifterne til vedligeholdelse af den private vej Røsevangen samt samtlige fællesarealer, herunder stiarealet, matr. nr. 9do, betales af de ejendomme, Grundejerforeningen omfatter, med lige store anparter.  Grundejerforeningens bestyrelse skal være berettiget til at træffe aftale med kommunen om dennes overtagelse af vejenes vedligeholdelse.

 

Såfremt kommunen kræver udførelse af istandsættelsesarbejder, inden den vil overtage vedligeholdelse, skal bestyrelsen dog, forinden aftalen med kommunen opnår gyldighed, indhente samtykke hertil fra 2/3 af medlemmerne.

 

§6

 

1)    For hver ejendom, som er tilsluttet Grundejerforeningen, betales et årligt kontingent, hvis størrelse fastsættes af generalforsamlingen for et år ad gangen.

 

2)    Er kontingent eller anden ydelse ikke betalt inden 1 måned efter forfaldstid, opkræves disse, efter 1 uges forudgående varsel, ved opkrævning med et tillæg på kr. 500,-. Er kontingent eller anden ydelse ikke betalt inden 3 måneder efter forfaldstid, skal bestyrelsen for restantens regning lade beløbene med alle påløbende omkostningen gå til inkasso gennem en advokat.

 

3)    Ethvert medlem er forpligtet til at renholde fortovet og/eller gangsti ud for sin ejendom i overensstemmelse med politivedtægtens regler, medmindre Grundejerforeningen påtager sig disse forpligtelser.

 

4)    Hvert medlem er forpligtet til at sørge for, at bevoksningen på de pågældende ejendomme ikke er til gene for forbipasserende samt til at holde sin ejendom fri for frøspredende ukrudt og lignende.

 

5)    Såfremt et medlem ikke opfylder disse forpligtelser, er Grundejerforeningens bestyrelse berettiget til at lade arbejdet udføre efter 1 uges forudgående varsel, ved anbefalet brev, for det pågældende medlems regning og risiko. I så tilfælde betaler medlemmet tillige Grundejerforeningens merudgifter og et gebyr på kr.500,-. I øvrigt henvises til politivedtægtens bestemmelser.

 

6)    Vejarealet samt alle fællesarealer renholdes på Grundejerforeningens foranledning, og udgifterne hertil fordeles ligeligt mellem foreningens medlemmer. Hver ejendom skal desuden deltage i to årlige oprydninger, som foregår en søndag kl. 10-14 ultimo april og primo november. Oprydningen foregår efter bestyrelsens anvisninger. Manglende deltagelse vil medføre en opkrævning af et gebyr på kr. 400.

 

7)    Grundejerforeningen forestår vedligeholdelsen af de vognporte, der er opført på ejendommen matr. nr. 9ao, Farum by og sogn.

 

8)    Det enkelte medlem kan ikke uden bestyrelsens godkendelse foretage ændringer af fællesarealerne. Ændringer af disse kan ikke foretages før tidligst tre uger efter, at bestyrelsesbeslutningen herom er taget. Ved ændringer af fællesarealerne skal der vises rimeligt hensyn til de direkte berørte grundejeres interesser.

 

9)    Hver enkelt ejer af ejendommene nr. 1-3-5-7-9-11-13-15-17 og 19 har ansvaret for at den vognport incl. tilhørende vandafløb og pergola, som ejeren har brugsret til, holdes i god stand, og ejerne betaler hver for sig udgiften til reparation og vedligeholdelse, herunder bevægelsesafhængig vognportbelysning, som ejeren har installeret.

 

10) De øvrige 30 vognporte er opdelt i 3 grupper med hver 10 vognporte. De, der har brugsretten til vognportene i en gruppe, har ansvaret for at gruppen af vognporte incl. tilhørende vandafløb og pergola holdes i god stand. Udgifterne til reparation og vedligeholdelse af vognportene i en gruppe fordeles mellem dem der har brugsretten i forhold til det antal vognporte de har brugsretten til. Ansvaret for reparation og vedligeholdelse af bevægelsesafhængig belysning i vognporte har alene de ejere af brugsretter, som har denne belysning installeret. Disse ejere afholder også hver især de omkostninger, som er forbundet hermed.

 

11) For de vognporte Grundejerforeningen har indrettet til andet formål, betaler Grundejerforeningen sin andel af udgifterne til reparation og vedligeholdelse af vognportene i gruppen i forhold til det antal vognporte, Grundejerforeningen har brugsretten til. Herudover betaler Grundejerforeningen de udgifter til reparation og vedligeholdelse, der er betinget af den særlige anvendelse.

 

12) Reparations- og vedligeholdelsespligten for vandafløb, der påhviler dem der har brugsretten til vognportene, omfatter kun den del af vandafløbene, der er over terræn.

 

13) I tilfælde af misligholdelse af vognporte med tilhørende vandafløb og pergolaer skal bestyrelsen påbyde reparation ved skriftlig henvendelse til indehaveren(-ne) af brugsretten til vognporten eller gruppen af vognporte.

 

14) Efterkommer den pågældende indehaver af brugsret ikke denne opfordring skal Grundejerforeningens bestyrelse være berettiget til at lade nødvendige arbejder udføre for den pågældendes regning.

 

15) Udlejning af vognporte til en lejer, der ikke er bosiddende i en ejendom, der henhører under Grundejerforeningen Røsevangens område, kan ikke ske uden bestyrelsens godkendelse.

 

16) Udgifter til vedligeholdelse af hobbyrum, skur, vognporten, hvori disse er placeret samt pergola ved legeplads fordeles ligeligt mellem medlemmerne.

 

17) Udgifter til maling af udvendig træbeklædning på enderækkehusenes gavle fordeles ligeligt mellem alle Grundejerforeningens medlemmer.

 

18) Gavlene på husnumrene 2-9-18-19 og 32 males hvert 5. år. Gavlene på husnumrene 1-11-16-30 og 46 males hvert 7. år. Malingen udføres med Flügger 98 Aqua sort eller tilsvarende kvalitet. Evt. forbehandling jfr. Malerfabrikantens anvisning er grundejerforeningen uvedkommende. Anden vedligeholdelse, herunder reparation og udbedring af skader på træværk samt almindelig ældning, er ligeledes Grundejerforeningen uvedkommende.

 

19) Som sikkerhed for betaling af udgifter i.h.t. nærværende paragraf, herunder kontingent og indskud, tjener den panteret på kr. 1000,00 pr. ejendom, som omhandles i deklarationen, tinglyst den 26. september 1970. Beløbet ændret til kr. 5000,00 den 13. maj 1993. Denne panteret skal til enhver tid respektere lån i Kreditforeningen, Hypotekforeningen, Realkreditfond eller tilsvarende institution, lån i sparekasse med eller uden kaution samt herudover panterettigheder i henhold til de pantebreve, som var tinglyst, da det pantstiftende dokument anmeldtes til tinglysning.

 

20) Vedligeholdelses- og reparationspligten for nedløb fra tagrender herunder for rensning af sandfilter påhviler de husejere, der har sådant nedløb på deres ejendom. Reparationsarbejde kan først iværksættes, når omfang og pris er godkendt af de øvrige ejendomme i pågældende husrække. Såfremt der inden 14 dage ikke er fremkommet bedre forslag, betragtes forslaget som godkendt. Udgifter til reparation og vedligeholdelse af nedløb og sivedræn fordeles ligeligt imellem ejendommene i husrækken og er som sådan foreningen uvedkommende. På baggrund af det godkendte reparationsarbejde kan bestyrelsen forestå finansiering og opkrævning via kontingent. Ved tvistigheder kan bestyrelsen inddrages.

 

21)Hver ejendom, der er tilsluttet Grundejerforeningen, skal betale kr. 15.000,- over en periode på 5 år = kr. 1.500,-x 2 pr. år. Beløbet vil blive opkrævet

     i forbindelse med det halvårlige kontingent. Dette er en opsparing som øremærkes til udskiftning af belægning på Røsevangens flisearealer.

     Første opkrævning vil ske i forbindelse med kontingentopkrævningen i marts 2016, og sidste opkrævning september 2020. Disponering af de opsparede midler kan kun ske efter forudgående godkendelse på en generalforsamling.

 

§7

 

I tilfælde af ejerskifte indtræder den ny ejer af vedkommende ejendom i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser over for Grundejerforeningen og eventuelle långivere, som har ydet lån til Grundejerforeningen. Den til enhver tid værende ejer hæfter for alle ejendommens forpligtelser over for Grundejerforeningen. Refusionmellemværende mellem sælger og køber er Grundejerforeningen uvedkommende.

 

Et medlem kan ikke ved salg af sin ejendom gøre krav på udbetaling af nogen del af Grundejerforeningens formue, lige så lidt som andele i denne formue kan gøres til genstand for særskilt retsforfølgning.

 

§8

 

1)    Generalforsamlingen er Grundejerforeningens øverste myndighed. Der afholdes ordinær generalforsamling hvert år i marts måned. På den ordinære generalforsamling skal foretages:

 

a)    Valg af dirigent

b)    Formandens beretning

c)    Kassererens fremlæggelse til godkendelse af det reviderede regnskab for det pr. 31. december afsluttede regnskabsår.

d)    Fremlæggelse af budget for det kommende år gående fra 1. januar til 31. december.

e)    Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer.

f)     Valg til bestyrelsen og valg af 1 suppleant til bestyrelsen

g)    Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant

h)    Eventuelt

 

2)    Der afholdes ekstraordinær generalforsamling, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 20% af medlemmerne fremsætter skriftlig begæring derom til bestyrelsen med angivelse af, hvad der ønskes behandlet på generalforsamling. Bestyrelsen er da pligtig at foranstalte den begærede generalforsamling afholdt inden en måned efter begæringens modtagelse, dog ikke i tiden 1. juni til 1. september.

 

3)    Indkaldelse til generalforsamling sker ved skrivelse til hvert medlem med 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden.

 

4)    Medlemmernes forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må i skriftlig affattelse være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

 

5)    Dirigenten leder generalforsamlingen og afgør bl.a. alle spørgsmål om afstemningsmåden, stemmeafgivningen og dens resultater. Beslutningen kan, uanset de fremmødte medlemmers antal, gyldigt træffes med simpel stemmeflerhed med følgende begrænsninger:

 

a)    Beslutninger om vedtægtsændringer kan kun gyldigt vedtages, hvis mindst 2/3 af medlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer afgives for ændringsforslaget.

 

b)    Med hensyn til opløsning af Grundejerforeningen henvises til bestemmelserne i § 13.

 

c)    Beslutninger om, at foreningen skal optage lån, kan kun gyldigt vedtages, hvis mindste 2/3 af medlemmerne er mødt eller lovligt repræsenteret og mindst 2/3 af de fremmødte stemmer afgives for forslaget.

 

d)    Ved forslag om ændring af ejendomme skal der ved beslutning herom være mindst 2/3 af medlemmerne til stede, eller lovligt repræsenterede. Mindst 2/3 af de fremmødte eller lovligt repræsenterede medlemmer skal stemme for forslaget.”

 

6)    Hvert medlem har én stemme for hver tilsluttet ejendom. Er flere personer ejere af en ejendom, har kun én af dem stemmeret. For de ejendomme, der eventuelt måtte tilhøre Grundejerforeningen, kan der ikke afgives stemme. Der kan stemmes ved fuldmægtig, dog kan ingen på andres og egne vegne afgive mere end 4 stemmer. Hvis en enkelt person eller flere i fællesskab ejer flere parceller, har de ligeledes kun én stemme pr. ejendom, dog højst 4. Stemmeret kan kun udøves af medlemmer, der ikke 10 dage før generalforsamlingen er i restance med bidrag, jvnf. §4 og §6.

 

7)    Opnås på en generalforsamling vel majoritet for et vedtægtsændringsforslag, men ikke den i stk. 5a og c omhandlende kvalificerede majoritet for forslaget, indkalder bestyrelsen inden en måned til en ny ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget da kan vedtages med 2/3 af de på denne lovligt afgivne stemmer, jvnf. stk. 6.

 

8)    Referat af det på en generalforsamling passerede indføres i Grundejerforeningens, af bestyrelsen autoriserede, forhandlingsprotokol.

 

9)    Referatet underskrives af generalforsamlingens dirigent og af de på generalforsamlingen tilstedeværende medlemmer af såvel den afgående som den nyvalgte bestyrelse.

 

§9

 

1)    Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen bestemmer tillige, hvem der af bestyrelsen skal være formand, kasserer og sekretær.

 

2)    Formand og en repræsentant vælges de lige år; kasserer, sekretær og en repræsentant de ulige år. Valget gælder for 2 år. Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Genvalg kan finde sted.

 

3)    Til medlem af bestyrelsen kan foruden Grundejerforeningens medlemmer vælges en grundejers ægtefælle, dog således at den pågældende grundejer ikke samtidigt kan være medlem af bestyrelsen eller revisor.

 

4)    Kassereren kan tillægges et årligt vederlag, hvis størrelse fastsættes på hver ordinær generalforsamling for det følgende år.

 

5)    Den øvrige bestyrelse er ulønnet.

 

6)    Bestyrelsen, der er berettiget til at antage lønnet medhjælp, varetager den daglige ledelse og er legitimeret til med bindende virkning for samtlige medlemmer at foretage enhver, for opfyldelse af Grundejerforeningens formål nødvendig disposition.

 

7)    Bestyrelsen skal, forinden den foretager dispositioner, der væsentligt forøger udgifterne for medlemmerne, forelægge spørgsmålet herom for en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling og erhverve dennes godkendelse. Optagelse af lån kan kun ske i henhold til generalforsamlingens beslutning, jvnf. § 8, stk. 5.

 

8)    Bestyrelsens beslutninger træffes på bestyrelsesmøder, i hvilke mindst 3 medlemmer skal være til stede. Bestyrelsens formand skal altid være til stede for at gyldig beslutning kan tages. Beslutninger tages ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslaggivende.

 

9)    Referat af det på hvert bestyrelsesmøde passerede indføres i Grundejerforeningens, af bestyrelsen autoriserede, forhandlingsprotokol.

 

10) Hvert referat underskrives af sekretæren og et bestyrelsesmedlem.

 

11) Bestyrelsen – og dermed Grundejerforeningen – tegnes af formanden i forbindelse med mindste eet bestyrelsesmedlem. Bestyrelsen kan dog give kassereren bemyndigelse til at disponere med hensyn til Grundejerforeningens girokonto og bankkonto.

 

12) Afgår et bestyrelsesmedlem, indtræder suppleanten i den afgåedes valgperiode. Et medlem af bestyrelsen er pligtig til at afgå, når han ikke længere opfylder betingelserne for at blive valgt, kommer under konkurs eller ud af rådighed over sit bo.

 

13) Referater fra bestyrelsesmøder tilsendes samtlige medlemmer af Grundejerforeningen inden 14 dage efter mødernes afholdelse.

 

§ 10

 

Grundejerforeningens regnskabsår er kalenderåret, første regnskabsår dog fra foreningens stiftelse og til 31. december 1972.

 

Senest den 10. februar afgives regnskabet af kassereren til revisor, der derpå har at foretage revision og at afgive det reviderede regnskab med påtegning om revisionens foretagelse og eventuelle revisionsbemærkninger til Grundejerforeningens bestyrelse inden den 1. marts.

 

Kassereren modtager alle indbetalinger, afholder alle udgifter og fører foreningens bøger, herunder kassebog og medlemsfortegnelse.

 

Foreningens midler skal indsættes i en solid bank eller sparekasse eller på girokonto. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr. 1.000,00. Bestyrelsen og revisor har til enhver tid ret til at forlange foreningens regnskaber, herunder kassebog, bilag, kontoudtog og kontantbeholdning forevist.

 

§ 11

 

Revisionen af Grundejerforeningens regnskaber – herunder eftersyn af kassebeholdning, tilgodehavende i bank eller sparekasse og på girokonto samt foreningens eventuelle øvrige formue – foretages af den af den ordinære generalforsamling for 1 år ad gangen valgte revisor. Genvalg kan finde sted.

 

 

 

§ 12

 

Ejendommene matr. nr.ene 9ao og 9do, Farum by og sogn, overdrages vederlagsfrit til Grundejerforeningen, som ved sin bestyrelse er pligtig på anordning at tage skøde på denne ejendom. Grundejerforeningen afholder samtlige omkostninger, som er forbundet med denne overdragelse.

 

§ 13

 

Opløsning af Grundejerforeningen kan ikke finde sted uden samtykke fra Farum Kommunalbestyrelse. I øvrigt kan Grundejerforeningen kun opløses i henhold til beslutning på 2 umiddelbart på hinanden følgende generalforsamlinger. På hver af disse skal mindst 2/3 af medlemmerne være til stede og mindst ¾ af de afgivne stemmer skal være afgivet for forslaget om grundejerforeningens opløsning.

 

Ved opløsning af Grundejerforeningen opgøres foreningens formue og fordeles – efter at al skyldig gæld er betalt – med lige store anparter blandt medlemmerne.

 

 

Disse vedtægter er lovligt vedtaget på generalforsamlingen den 27. marts 1990.

 

Ændringer af paragrafferne 6, 8 og 9 lovligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 13. maj 1993.

 

Ændringer af paragrafferne 2 og 8 er lovligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 14. maj 2000.

 

Ændringer af paragraf 6, stk. 2, 5 og 20 er lovligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 5. maj 2002.

 

Ændring af paragraf 6, stk. 20 er en berigtigelse af lovligt vedtaget ændringsforslag på ekstraordinær generalforsamling den 5. maj 2002 (tilføjelse af 2 manglende sætninger).

 

Ændringer i paragraf 6, stk. 9 og 10 er lovligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 23. april 2006.

 

Ændringer i paragraf 6, stk. 6 er lovligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 24. maj 2009.

 

Ændringer af paragraf 18, er lovligt vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 22. april 2012