Grundejerforeningen Røsevangen

Referat af bestyrelsesmøde d. 2. april 2014 i nr. 28.

Til stede: Jytte Mouritzen, Lilli Halberg, Jesper Sørensen, Carsten Elin og Ole Gamst (ref.).

Dagsorden:

Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 24. februar 2014.

Velkommen til Lilli Halberg.

Vurdering af generalforsamlingen.

Ordensreglementet diskuteres med forslag til ændring.

Beretning fra div. udvalg.

Fordeling af opgave bestyrelsesmedlemmerne indbyrdes.

Eventuelt.

Næste møde.

Ad. 1

Referatet godkendt.

Ad. 2

Jytte bød Lilli velkommen som nyt bestyrelsesmedlem i grundejerforeningens bestyrelse.

Ad. 3

Der var udelt glæde over det store fremmøde. Mødet forløb som forventet med stor debat vedr. forslag fra bestyrelsen, der var dog nogle urolige der spolerede lidt af alvoren.

Ad. 4

Der var uklarhed om § 8 stk. 2 var godkendt i sin oprindelige ordlyd. Bestyrelsen besluttede at udelade stk. 2.

Det nye ordensreglement udsendes pr. mail til alle husstande.

Ad. 5

Der var intet nyt.

Ad. 6

Ole meddelte at han udtræder af bestyrelsen efter bestyrelsesmødet, Lilli overtager sekretæropgaven, øvrige arbejdsopgaver fordeles på næste møde.

Ad. 7

Forårsoprydning søndag den 27. april 2014 fra kl. 10:00 til 14:00.

Jytte sørger for pølser med div. tilbehør. Lilli for øl og vand samt reservation af container.

Ad. 8

Tirsdag den 29. april 2014 hos jytte i nr. 5.

 

Jytte Lilli Jesper

 

Carsten Ole (ref.)