Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 01/2010 i grundejerforeningen Røsevangen den 3. februar 2010 hos Henrik Villumsen.

 

Deltagere: Jytte Mouritzen, Henrik Andersen, Henrik Villumsen, Michael Bissø og Per Neumann

 

Dagsorden:

 

  1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05/2009, 25.11.2009   
  2. Økonomi
  3. Grønne områder
  4. Vedligeholdelse af udvendige facader
  5. Overdragelse
  6. Forårsoprydning
  7. Generalforsamling
  8. Eventuelt
  9. Næste møde

 

Referat:

Ad. 1.

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad. 2.

Desværre er to medlemmer stadig i restance med kontingent. Et medlem betaler snarest og formanden tager en snak med sidste medlem, der er i restance. Kassereren oplyste, at der er et forventet underskud på ca. 7.000 kr. forudsat at vi fortsat modtager el-tilskud fra kommunen. Når regnskabet er færdigt, afleveres det til foreningens revisor. Budget 2010 forelægges på den ordinære generalforsamling.

 

Ad. 3.

Det blev aftalt, at gebyr for manglende deltagelse i efterårsoprydningen opkræves sammen med næste betaling af kontingent. Henrik A har haft møde med foreningens gartner om vedligeholdelsen. Gartneren foreslår styning/beskæring af de høje piletræer imod Lillevangsvej hvert 4. år – samt at det overvejes at fælde de to af træerne. Der genplantes efter behov i de lange tjørnehække imod Dyssevangen og Lillevangsvej, når de gamle planter går ud. I forbindelse med maling af gavle i 2010 vurderer gartneren, hvilke gavle det kan betale sig at male med hensyn til træværkets beskaffenhed. Flere gavle trænger alvorligt til reparation eller vedligeholdelse. Henrik V foreslår, at vi prøver at henføre gartnerregningerne til de enkelte punkter på vedligeholdelsesplanen. Det foreslåes at tage kontakt til ”Den unge Gartner” om tilbud/overslag i april 2010.

 

Ad. 4.

Jytte undersøger m2-prisen på profilbrædder til facadebeklædning med en profil så tæt på den eksisterende som muligt. Se i øvrigt referat fra sidste bestyrelsesmøde.

 

 

Ad. 5.

Overdragelse af sekretærens opgaver sker efter nyvalg ved generalforsamlingen.

 

Ad. 6.

Forårsoprydning blev fastlagt til søndag den 18. april 2010 kl. 10-14.

 

Ad. 7.

Ordinær generalforsamling er fastlagt til tirsdag, 16.03.2009 kl. 19. Formanden bestiller lokaler i god tid.

 

Ad. 8.

Intet til referat.

 

Ad. 9.

Næste bestyrelsesmøde fastlægges efter den ordinære generalforsamling.

 

 

 

 

 

Henrik Villumsen                    Michael Bissø Jytte Mouritzen           

 

 

 

Henrik Andersen                     Per Neumann (referent)