Grundejerforeningen Røsevangen

Referat af bestyrelsesmøde d. 3. september 2013 i nr. 15.

Til stede: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Jesper Sørensen, Carsten Elin og Ole Gamst (ref.).

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 15. maj 2013.

2.      Økonomi.

3.      Sommerfest.

4.      Snerydning.

5.      Orientering fra udvalgene.

6.      Efterårsrengøring.

7.      Rep. af kloak ved carport nr. 46.

8.      Næste møde.

Ad. 1

Referatet godkendt.

Ad. 2

Der har ikke været ekstraordinære udgifter. Budgettet forventes at holde.

Ad. 3

Den samlede bestyrelse var tilfreds med forløbet af sommerfesten. Udgift for foreningen knapt 2000,00 kr. Der var deltagere fra 10 huse i alt 18 voksne og 12 børn.

Ad. 4

Budget for 2013 er 16.500,00 kr. der er brugt 12.550,00 kr.

Carsten kontakter bestyrelsen i grundejerforeningen Dyssevangen for at høre hvordan de takler snerydning.

Ad. 5

Ordensreglement: Jytte og Ole orienterede kort om arbejdet i udvalget, der har til dato været afholdt 2 møder. Næste møde afholdes ultimo oktober.

Legeplads: Jesper fortalte at reparationsarbejdet var gået godt og at udgiften til materialer var ca. 3000,00 kr.

Ad. 6

Efterårsrengøring finder sted søndag den 17. november 2013, fra kl. 10.00 til kl. 14:00.

Ad. 7

Kloak ved carport nr. 46 skal repareres. Michael finder den gamle faktura for tilsvarende arbejde ved nr. 16, fakturaen afleveres til Ole som så kontakter kloakmesteren for indhentning af tilbud alternativt et overslag.

Udvendig belysning, Jesper er tovholder.

Ad. 8

Næste møde afholdes den 7. november 2013 kl. 20:00 Hos Michael i nr. 7.

 

 

Jytte                                                        Michael                                               Jesper

 

 

                            Carsten                                                       Ole (ref.)