Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 05/2011 i grundejerforeningen Røsevangen den 4 oktober 2011 i no.5.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Henrik Andersen, Vibeke Schmidt og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 04/2011, 21.6.2011

2.     Økonomi

3.     Opsamling fra sidst

4.     Efterårs rengøring

5.     Forsikringstilbud

6.     Dødsfald

7.     Eventuelt

8.     Næste møde

Referat:

Ad. 1. Godkendt, men mangler opdatering på Grundejerforeningens hjemmeside.

Ad. 2. Økonomien er forsat i balance, trods store udgifter til tag stige, udskiftning af kloak (måske grundet påkørsel af nedløbsrør) samt beskæring af hegn mod Jettevangen.

Ad. 3. Sommerfesten, var trods vejret (17mm regn under festen) en stor succes. 33% af samtlige husstandene deltog i festen der sluttede kl 01:00. Stor tak til Mogens (no 4) for hjælp til grillen, til Mads (no 17) for hjælp med telt samt Jens (no 44) for de farverige lys.

 

            Gavludvalg, er fremkommet med indstilling til ændring af gavl vedligeholdelse samt en præcisering af grundejerforeningens ansvar. Ændringen kommer til afstemning på den næste generalforsamling.

 

            Snerydning, tilbud indhentet mundtligt.  Bestyrelsen afventer kontrakt hvorefter der forsøgsvis vil være snerydning på ”rundkørselen”. Det koster omkring 750,- per gang hvorfor der, af hensyn til økonomien vil blive sat en max grænse på 7.500.

            Belysning, det er, efter den vejledende afstemning, kommet frem at holdbarheden af den valgte pære er økonomisk ugunstig. Der forsættes derfor med den nuværende belysning og emnet bringes op på næste generalforsamling.

           

Henvendelser til Bestyrelsen; Der har været en række henvendelser til bestyrelsen som er besvaret individuelt.

 

 Ad.4. Efterårsoprydning forgår søndag d. 13november fra kl. 10:00 til 14:00. Bestyrelsen byder som sædvanlig på pølser, øl og vand efter veloverstået oprydning. Sekretæren udsender separat indbydelse.

Ad.5.  Bestyrelsen har modtaget henvendelse omkring hus forsikringer. Det er dog et krav at hovedparten af husstandene ønsker at skifte førend tilbud fremsendes. Af samme årsag foretager bestyrelsen sig ikke videre.

Ad.6.  Vi har desværre mistet 2 beboer i hhv. no. 32 og 34. Bestyrelsen kondolere og har på Grundejerforeningens vegne foranlediget bårebuket.  

Ad.7.  Det skal indskærpes at der ikke må hensættes genstande på fællesarealer, stier eller tage.

Bestyrelsen har udarbejdet en velkomst folder, der fremover vil blive omdelt til nye beboer.

Ad.8.  Næste møde planlagt tirsdag 17Januar kl. 19:00 i no. 10.

 

 

 

Jytte Mouritzen                      Michael Bissø             Vibeke Schmidt         

 

Henrik Andersen                    Henrik Eriksen (referent)