Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 03/2012 i grundejerforeningen Røsevangen den 6 juni 2012 i no.40.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Henrik Andersen, Vibeke Schmidt, Jesper Sørensen og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 02/2012, 20.3.2012

2.     Økonomi

3.     Siden sidst – rapport fra

·         Legeplads udvalget

·         Carporte, række 34-46

·         Gartner

4.     Sommerfest

5.     Eventuelt

6.     Næste møde

 

Referat:

Ad. 1. Godkendt, uden bemærkninger.

Ad. 2. Ingen ekstra ordinære udgifter, endnu.

Udeblivelse fra fællesoprydning er jf. vedtægterne blevet opkrævet.

Ad. 3. Der er ikke oprettet et egentligt legepladsudvalg men Jesper (no.20) er tovholder om nogen er interesseret. Sandkasse sand er udskiftet, nyt trampolin net og stolper indkøbt og opsat af no. 17. ”sansegynge”, doneret af no. 15, er opsat på legepladsen og no. 10 har repareret klatretårnet. Bestyrelsen takker no. 10, 15 & 17.

         Der er konstateret skader på carport taget ved husrække 34-46. Der er bestilt tømrer for en gennemgang af skaderne og deres omfang, hvorefter de berørte grundejere bliver kontaktet vedr. udbedring.

         Gartner, der er gået et paradisæble træ ud. Det bliver udskiftet når årstiden passer.

         Tjørne planterne der blev plantet sidste år i hækken mod Lillevangsvej, er blevet beskadiget af kantklipper. Gartner kontaktes for udskiftning.

Ad.4.  Sommerfest planlægges til lørdag d. 25 august. Jytte laver indbydelse, Henrik omdeler indbydelse og handler ind, Michael, Jesper og Henrik sætter telt op.

Ad.5. Trafikken på Lillevangsvej blev diskuteret. Bestyrelsen vil gøre kommunen opmærksom på den manglende sikkerhed for de bløde trafikanter som den tunge trafik og uhensigtsmæssige høje hastighed udgør.

Ad.6. Næste møde planlagt til onsdag d. 15august kl. 19:00 i no. 18

 

 

 

Jytte Mouritzen                      Michael Bissø             Vibeke Schmidt         

 

 

 

Jesper Sørensen                     Henrik Eriksen (referent)