Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 02/2011 i grundejerforeningen Røsevangen den 7.marts 2011 i no.5.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Henrik Andersen, Michael Bissø, Vibeke Schmidt og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01/2011, 1.2.2011

2.      Tilrettelæggelse af Generalforsamling

3.      Fastsættelse af dato for forårsrengøring

4.     Eventuelt

Referat:

Ad. 1. Godkendt med en enkelt bemærkning. Referat 01/2011 Ad 5. Ordlyden skulle have været ” Vedligeholdelse af gavle og oplæg til ændret vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen indstiller til general forsamlingens indvilgelse til at følge lægmands (gartner) anbefaling om ikke at forsætte vedligeholdelse (maling) af de 3 gavle (16, 19, 32)”. Der er altså ikke tale om at grundejerforeningen overtager ansvaret for udskiftningen af gavle.

Ad. 2. Generalforsamlingen planlagt og punkter gennemgået.

Ad.3. Der er forårsoprydning d. 10april kl.10:00 til 14:00. Der servers som sædvanlig pølser, øl og vand til det arbejdende folk. Michael bestiller container, øl og vand. Jytte arrangerer pølser og brød.

Det kriminalpræventive råd tilbyder besøg og foredrag af politiet. Bestyrelsen undersøger muligheden for at få et sådan besøg i forbindelse med forårsoprydningen.

Ad.4. Vandrør i redskabsskuret er sprunget og Henrik arrangere en vvs.

Det forslås at sekretæren opretter en adresse liste for de af foreningens medlemmer der er online og har en e-mail adresse. Herved kan referater o.l. omdeles elektronisk og spare grundejerforeningen for ca. 600,- årligt. Indkaldelse til generalforsamlinger, referater o.lign vil stadig blive omdelt til medlemmer der ikke har en e-mail eller ikke ønsker at blive registeret i en adresse liste. Adresse listen er kun tilgængelig for bestyrelsen.  

Næste bestyrelsesmøde planlægges efter generalforsamlingen.

 

Jytte Mouritzen                      (Michael Bissø)           Vibeke Schmidt

           

Henrik Andersen                    Henrik Eriksen (referent)