Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 03/2011 i grundejerforeningen Røsevangen den 9.maj 2011 i no.40.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Henrik Andersen, Michael Bissø, Vibeke Schmidt og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 02/2011, 7.3.2011

2.      Opsamling fra sidst

3.      Økonomi

4.     Grønne områder

5.     Gavle – gavludvalg

6.     Vedligeholdes af udvendige facader

7.     Eventuelt

8.     Næste møde

Referat:

Ad. 1. Godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Forårs oprydning; 2 husstande deltog ikke i fællesoprydningen. Kasser vil fremsende opkrævning jf. vedtægterne.

Trampolin; Placering af trampolin diskuteret. Det er bestyrelsens opfattelse at den nuværende placering er at foretrække. På baggrund af General forsamlingen vil bestyrelsen indhente vejledning fra medlemmerne om hvorvidt trampolinen skal beholdes eller fjernes.

E-mail adresser til omdeling af referater o.l.; Henrik indsamler de manglende adresser.

Vandrør i redskabsskur; Frost sprængt rør udskiftet.

Pærer i lamperne; Bestyrelsen indhenter medlemmernes holdning til belysningen gennem et spørgeskema der udsendes med referat. Vibeke udfærdiger spørgeskema med udgangspunkt i forsøg foretaget udfor No. 22, 28 & 30.

Nye kupler, Det skulle ikke være muligt at få kuplerne længere. Såfremt nogle medlemmer har kendskab til en mulig leverandør bedes de venligst meddele bestyrelsen disse muligheder. Henrik A. forsøger at finde muligheder via internet.

Ad.3.   Alle udestående kontingenter er indbetalt, dog er en enkelt husstand i restance for marts.

Ad.4.  Der er store huller i hækken mod Lillevangs vej udfor no. 44/46. Gartner kigger på mulighederne for at udbedre samt forhindre gennemgang.

Diverse træer er beskåret i april.

Ad.5.  Det er bestyrelsen pålagt at nedsætte et gavludvalg. Der er forhåndstilkendegivet deltagelse fra no. 18, 32 og 36. Medlemmerne opfordres til deltagelse og en tilmeldelses blanket omdeles sammen med referat. Henrik laver oplæg. Deadline for input er d. 5. juni.

Ad.6.   Næste bestyrelses møde forlænges med 1 time der benyttes til at gennemgå de udvendige facader, murer, carporte og pergola.

Ad.7.   Ved hussalg henstilles det til grundejerne kun at annoncere med hussalget foran eget hus og ikke ved indgangen til Røsevangen. Skiltene kan komme til at stå der i meget lang tid. Ejendomsmægleren kan evt. medbringe et skilt, når der er åbent hus.

Et grundejerforenings medlem har klaget over de utallige cigaret skodder der smides på gange og parkeringsanlæg. Der henstilles til at rygere undlader at smide deres skodder på fællesarealerne.

Tidligere års succes forsætter så der afholdes sommerfest d. 27. august fra kl. 18:00. Sæt allerede nu kryds i kalenderne, det er en glimmerende mulighed for at byde nye naboer velkommen.

 Ad.8.  20 Juni, kl. 19.30 i No. 18

 

 

Jytte Mouritzen                      Michael Bissø             Vibeke Schmidt         

 

Henrik Andersen                    Henrik Eriksen (referent)