Grundejerforeningen Røsevangen

Referat af bestyrelsesmøde d. 15. maj 2013 i nr. 5.

Til stede:  Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Jesper Sørensen, Carsten Elin og Ole Gamst (ref.).

Dagsorden:

1.      Godkendelse af ref. af bestyrelsesmøde d. 18. marts 2013.

2.      Siden sidst: a) økonomi

                    b) træer/gartnerarbejde

                    c) legeplads

                    d) nye beboere

3.      Bemærkninger vedr. forårsrengøringen

4.      Sommerfest

5.      Foreningens 2 skure

6.      Ordensreglement

7.      Eventuelt

8.      Næste møde

Ad. 1

Referatet godkendt.

Ad. 2 a

Michael gennemgik regnskabet år til dato. Regnskabet ser fornuftigt ud, ingen grund til panik.

Ad. 2 b

Ole medbragte en skrivelse fra Naturstyrelsen, hvori de påpeger at levende hegn med piletræer med fordel kan stynes. Vi skal inden venteren 2013/14 beslutte, hvad vi gør med/ved de 5 piletræer.

Det blev besluttet at nærværende møde afsluttes med en ”markvandring”, som evalueres ved næste møde.

Ad. 2 c

Jesper fortalte at deltagerne i legepladsudvalget er blevet enige om nogle datoer hvor der udføres frivilligt arbejde på legepladsen.

Ad. 2 d

Jytte køber en blomst/plante og en flaske vin til de nye i nr. 34.

Ad. 3

Forårsrengøringen forløb tilfredsstillende. Nr. 3, 19 og 30 var ikke repræsenteret, de modtager en opkrævning jfr. vedtægterne.

Ad. 4

Det blev besluttet, at årets sommerfest afholdes lørdag den 24. august 2013. Bestyrelsen mødes på dagen kl. 10.00 ved skuret. Jytte skriver indbydelsen som omdeles ultimo juli.

Ad. 5

I foreningens 2 skure er der henstillet effekter der ikke tilhører foreningen. Ole udarbejder en ”rundskrivelse” om at effekterne skal fjernes; alternativt bliver de afleveret på genbrugspladsen.

Ad. 6

Ole havde et oplæg til en ”rundskrivelse” med. Skrivelsen blev godkendt. Jesper kopierer og omdeler.

Ad. 7

Ingen bemærkninger.

Ad. 8

Tirsdag den 27. august 2013, kl. 19.30 hos Carsten i nr. 15.

 

 

Jytte                                                 Michael                                      Jesper

 

                      Carsten                                                   Ole (ref.)