Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 06/2012 i grundejerforeningen Røsevangen den 17 januar 2012 i no.10.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Henrik Andersen, Vibeke Schmidt og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.     Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 05/2011, 4.10.2011

2.     Økonomi

3.     Gavludvalg

4.     Fastsættelse af dato for Generalforsamlingen

5.     Tage

6.     Eventuelt

7.     Næste møde

Referat:

Ad. 1. Godkendt, uden bemærkninger.

Ad. 2. Økonomien er forsat i balance.

Ad. 3. Gavl udvalg, oplæg til afstemning på General forsamling vedlægges indkaldelsen.         

 Ad.4. Generalforsamlingen fastsættes til onsdag d. 14 marts kl. 19:30 på Solvangsskolen.  Michael sørger for drikkevare og regnskab, Jytte for lokaler samt formandens beretning. Vibeke & Michael forbereder afstemning vedr. gavludvalgets indstilling, Henrik for møde indkaldelse og omdeling. Indkaldelsen omdeles senest 22. feb.

Ad.5.  Der har været en forespørgsel omkring udskiftning af tage/tagsten. Der er ikke planer omkring udskiftning af tage og den tinglyste deklarationen vedr. rækkehusbebyggelse stk2 specificere tydeligt bestemmelserne herom: ”Ejerne af ejendommene må ikke opføre tilbygninger eller omforandre ejendommene. Farveændringer, der ikke er ensartede for samtlige ejendomme, må ikke finde sted.” Link til deklaration.

Ad.6.  Intet udover at Farum tærte kan anbefales J

Ad.7.  Næste møde planlægges på aften efter generalforsamlingen

 

 

 

Jytte Mouritzen                      Michael Bissø             Vibeke Schmidt         

 

Henrik Andersen                    Henrik Eriksen (referent)