Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 02/2010 i grundejerforeningen Røsevangen den 17Maj 2010 hos Jytte Mouritzen.

 

Deltagere: Henrik Villumsen, Henrik Andersen, Michael Bissø, Jytte Mouritzen og Henrik Alm Eriksen.

 

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 01/2010, 3feb. 2010.

2.      Økonomi

3.      Overdragelse af bestyrelsesposter

4.      Grønne områder

5.      Vedligeholdelse

6.      Forårs oprydning

7.      Opsamling fra Generalforsamling

8.      Eventuelt

9.      Næste møde

 

Referat:

 

Ad. 1.

Godkendt uden bemærkninger

 

Ad. 2.

Der er desværre en enkelt grundejer som er i restance med kontingent, hvorfor kasserer følger op.

 

Ad. 3.

Henrik Villumsen forsætter på Formandsposten.

Henrik Andersen forsætter med de Grønne områder og kontakt til gartner.

Michael H forsætter som kasserer.

Jytte Mouritzen tager opgaven omkring over/underjordiske rør

Henrik Alm Eriksen tager opgaven som sekretær og af foreningens hjemmeside.

 

Ad. 4.

De unge gartnere har fremsendt tilbud på vedligeholdelse af de grønne arealer. Tilbud gennemgås på næste bestyrelsesmøde.

 

Der indhentes tilbud på jævnlig vedligeholdelse af piletræer. Det forventes at en jævnlig vedligeholdelse vil reducere omkostningerne over tid (undgå større regning for beskæring).

 

Ad. 5.

Det har været foreslået at opsætte et lille hegn omkring indkørselen til Røsevangen. Bestyrelsen har besigtiget forslaget og ikke fundet et nødvendigt behov.

 

Legeplads, bestyrelsen opfordrer (igen) til at der etableres et legeplads udvalg og interesserede kan henvende sig til Henrik E. i No 40.

 

Trampolin dug er af ukendte årsager gået i stykker. Om dette er hærværk eller blot en ulykke grundet for hård belastning er bestyrelsen ukendt. Der indkøbes en ny dug og opsættes regler omkring fremtidig brug. Reglerne vil blive opsat ved trampolinen og husstandsomdeles med bestyrelses referat.

 

Profil brædder udsættes til næste møde, hvor tilbud udsendes med referat.

 

Ad. 6.

En enkelt grundejer udeblev, hvorfor regning fremsendes iht. gældende vedtægter.

 

Det er bemærket at de traditionelle pølser var savnet, et faktum som bestyrelsen tager til efterretning.

 

Ad. 7.

Udsættes til næste møde.

 

Ad. 8.

Bestyrelsen er af flere blevet gjort opmærksom på at der køres for stærkt på Røsevangen. Kørsel skal foregå i langsomt tempo hvilket vil sige 15kmt. Bestyrelsen henstiller til at dette respekteres af hensyn til de legende børn.

 

Ad. 9.

Næste møde er planlagt til tirsdag d. 22Juni kl 20:00 hos Henrik E i no. 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Villumsen                Michael Bissø           Jytte Mouritzen

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Andersen                Henrik Alm Eriksen (referent)