Grundejerforeningen Røsevangen.

 

Bestyrelsesmøde d. 18. marts 2013 kl. 19.00 i nr. 36.

 

Dagsorden:

 

1.      Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde d. 30. januar 2012.

2.      Velkommen til de nye bestyrelsesmedlemmer.

·         Udveksling af e-mail adresser.

·         Fordeling af opgaver i bestyrelsen.

3.      Drøftelse af forløbet af generalforsamlingen.

4.      Foreningens økonomi.

5.      Snerydning.

6.      Gartner – de 5 omtalte træer.

7.      Fastsættelse af dato for forårsrengøring.

8.      Eventuelt.

9.      Næste møde.

 

Til stede:

 

Jytte Mouritzen formand

Michael Bissø kasserer

Ole Gamst sekretær/referent

Jesper Sørensen bestyrelsesmedlem

Carsten Elin bestyrelsesmedlem

 

Inden bestyrelsesmødet  fremlagde Henrik Alm Eriksen (afgået sekretær) referatet af den ordinære generalforsamling torsdag den 14. marts 2013.

De tilstedeværende gennemlæste og underskrev referatet uden bemærkninger.

Når generalforsamlingens dirigent Per Grundtvig Andersen har underskrevet referatet skal Michael Bissø have kopi til sagen i banken.

 

Herefter forlod Henrik Alm Eriksen mødet og bestyrelsesmødet påbegyndtes.

 

Referat:

 

ad. 1:  Referatet godkendt.

 

ad. 2:  Jytte bød Carsten og Ole velkommen.

·         Carsten Elin@hotmail.com.  Ole @Gamst. dk

·         Opgavefordelingen gennemgås ved næste bestyrelsesmøde, det blev dog besluttet at:

Jytte varetager kontakten til gartneren og Carsten varetager kontakten til snerydningsentreprenøren.

ad. 3:  Der var alminelig tilfredshed med forløbet af generalforsamlingen. Der var repræsentanter for 12 huse og 1 fuldmagt.

ad. 4:  Michael gennemgik det på generalforsamlingen godkendte budget 2013 med tilhørende balance pr. 31.12.2013.

ad. 5:  Eksisterende aftale ”kører” resten af vinteren under skyldig hensyntagen til foreningens økonomi.

ad. 6:  Forslag om fældning/styning med tilhørende priser fremlægges på generalforsamlingen 2014.

Vi skal være opmærksomme på om træerne qua deres størrelse er til fare for omgivelserne.

ad. 7:  Forårsrengøring den 21. april 2013 fra kl. 10.00 til kl. 14.00.

ad. 8:  Vandrør ved skuret er sprunget. El ved skuret er defekt. Mur ved udkørsel er påkørt og skadet. Jesper er ”tovholder”.

ad. 9:  Onsdag den 15. maj 2013, kl. 19.00 hos Jytte i nr. 5.

 

Jytte Mouritzen                 Michael Bissø                 Jesper Sørensen

 

Carsten Elin                       Ole Gamst (referent)