Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 04/2011 i grundejerforeningen Røsevangen den 21 juni 2011 i no.18.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Michael Bissø, Vibeke Schmidt og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 03/2011, 9.5.2011

2.      Besvarelse af rundskrivelse

3.     Økonomi

4.     Grønne områder - Tjørn

5.     Vedligeholdes af udvendige facader

6.     Velkomst til nye beboere

7.     Sommerfest

8.     Eventuelt

9.   Næste møde

Referat:

Ad. 1. Godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2.    A) Trampolin;            Ja: 16   Nej: 3  Ved ikke: 4

Vejledningen er rimeligt tydelig hvorfor trampolinen herefter bliver stående på den nuværende position.

 B) Gavludvalg, består af følgende ejendomme: No 9, 18, 30, 32, 36. Vibeke (no 18) indkalder til gavludvalgsmøde.  

C) Pærer i lamperne;              Eksisterende:  6          No 18: 9          No 22:

                        No 22 Garage:            Ved ikke: 6                  Ugyldige: 2

Bestyrelsen tager vejledningen til efterretning og vil undersøge omkostning ved udskiftning til typen udfor no. 18.

Ad.3.   Ny stige indkøbt. Tak til No. 32 og 42 for deres indsats ved indkøbet. Stigen kan muligvis hænge under taget på fællesskuret og være aflåst. Det kræver dog godkendelse fra ejeren af den/de nærliggende carporte. Michael følger op på en løsning. Muligheder for aflåsning af stige undersøges.

Der er 2 kontingent restancer. Kasser følger op.

Bestyrelsen skal gøre opmærksom på at opkrævningen pr 1/9 2011 vil være på 2.000dkk, herefter 1.750 halvårligt jf. Generalforsamlingen.

Ad.4.  Gartner har udskiftet hækplanter ud mod Lillevangsvej 44/46 og behandlet jord mod svampe.  De beplantet træer er ikke så store og det er tvivlsomt om de overlever skvalderkålen. Det tages op med gartner.

Ad.5.   Bestyrelsen foretog en gennemgang af de udvendige omgivelser. Se vedlagte bemærkninger.

Ad.6.  2 medlemmer fra Bestyrelsen vil fremover byde ny ankommende ejere personligt velkommen. Henrik udarbejder en velkomst folder med relevant information fra Grundejerforeningen.

Ad.7. Jytte laver oplæg til indbydelse og rundsender snarest. 2 x Henrik og Michael sætter telt op. Bestyrelsen sørger for indkøb af oksekød, pølser, velkomstdrink, balloner, grillkul, sterinlys, myggelys. Deltager medbringer selv tilbehør, borde og stole.

Ad.8. Trafikken på Lillevangsvej er tiltaget væsentligt og der køres uforholdsmæssigt stærkt. Det er til stor gene for beboere ud mod Lillevangsvej. Bestyrelsen vil formulere en henvendelse til Furesø kommune.  Bestyrelsen tager kontakt til de omkring boende for at søge støtte til en sådan henvendelse.

Ville det være muligt at lave et debatforum på grundejerforeningens hjemmeside? Henrik undersøger muligheden.

Der er konstateret rotter i området, særligt omkring række 11-19. Bestyrelsen anbefaler at de enkelte ejere tjekker terrasser, skur og loft rum. Såfremt der er tegn på rotter skal Kommunen orienteres hvorefter de opsætter fælder og evt. udlægger gift. 

Ad.9.  Sommerfest udvalg, møde Torsdag d. 11/8 kl. 19:00 i No 5. Næste bestyrelsesmøde Tirsdag d.4/10 kl 19:00 i No.10.

 

 

 

Jytte Mouritzen                      Michael Bissø             Vibeke Schmidt         

 

Henrik Andersen                    Henrik Eriksen (referent)