Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Bestyrelsesmøde den 30.januar 2013 kl.19.00 i nr.7

 

Dagsorden:

1. Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde den 7.nov.2012.

2. Foreningens økonomi

3. Fastelavn

4. Snerydning

5. Gartner

6. Generalforsamling 2013

7. Eventuelt

8. Næste møde

Referat:

1.      Referat godkendt uden bemærkninger

 

2.      Årsregnskabet der afsluttet 31/12 2012 udviser et mindre underskud på 6.000 mod forventet overskud på 6.000,-. Dette skyldes hovedsagligt udgiften på 11.788,- til sne rydning.

 

3.      Der er allerede 18 tilmeldte til årets fastelavn, så det bliver en rigtig hyggelig formiddag.

 

4.      Snerydnings aftale diskuteret, isærdeleshed den seneste rydning som findes unødvendig grundet tøvejr og +8grader! Der tages kontakt til leverandør herom.

Bestyrelsen undersøger desuden alternative leverandør samt priser for evt. indkøb af egen fejemaskine.

Da årets underskud hovedsagligt fremkommer grundet snerydning tages en eventuel kontigent forhøjelse, øremærket til snerydning, op på årets generalforsamling.

 

5.      Huller i hækken mod Lillevangsvej udbedres når det igen er sæson for beplantning. Der sættes større planter som kan dække hullerne.

Styningen af de 5 høje træer mod Lillevang sættes i bero til efter generalforsamlingen.

6.      Tilrettelæggelse af Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er planlagt til Torsdag d. 14 Marts kl. 19:00 på Solvangsskolen.

·         Jytte booker lokaler og skriver formandens beretning.

·         Michael sørger for regnskab, revisor godkendelse, budget og drikkevare.

·         Henrik skriver og omdeler indkaldelse, både hustandsomdelt og pr mail.

 

Der er 3 bestyrelsesmedlemmer på valg: Kasserer, sekretær og menigt medlem. Bestyrelsen opfordre alle interesseret til at stille op!

Bestyrelsen stiller følgende forslag til afstemning:

-          Forhøjelse af kontingent på 500,- årligt / 250 halvårligt til indækning af underskud såfremt snerydning kontrakt skal forsættes i vinteren 2013-2014.

 

7.      Ingen punkter

 

8.  Næste møde planlægges på Generalforsamlingen efter den nye bestyrelse er konstituret.  

 

 

Jytte Mouritzen                   Michael Bissø                       Lilly Halberg          

 

Jesper Sørensen             Henrik Eriksen (referent)