Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 05/2010 i grundejerforeningen Røsevangen den 30. november 2010 hos Michael Bissø.

Deltagere: Jytte Mouritzen, Henrik Andersen, Michael Bissø, Vibeke Schmidt og Henrik Alm Eriksen

Dagsorden:

1.      Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 04/2010, 12.10.2010

2.      Midlertidig formand

3.      Økonomi

4.      Grønne områder

5.      Vedligeholdelse af udvendige facader

6.      Efterårsoprydning

7.      Generalforsamling

8.      Eventuelt

9.      Næste møde

Referat:

Ad. 1. Godkendt uden bemærkninger.

Ad. 2. Henrik Willumsen har desværre trukket sig som formand og bestyrelsesmedlem med øjeblikkelig virkning af personlige årsager.  Suppleant Vibeke Schmidt indtræder i bestyrelsen.  Jytte Mouritzen overtager, frem til næste generalforsamling, midlertidig formandsposten.

Ad. 3. Kommunalt EL tilskud, ca. 7.000 årligt, til vejbelysning bortfalder. Dette kan fremadrettet betyde kontingent forhøjelse, hvilket vil blive diskuteret på næste generalforsamling. Et forsat EL tilskud vil kræve en ændring af kabelnet samt ændret gade belysning. En sådan ændring kunne blive særdeles omkostningsfuld. Bestyrelsen indhenter forslag til godkendt gade belysning (lamper) samt overslag til et kabelnet.

Der er ingen yderligere afvigelser fra budgettet, dog udestår 4.500,- fra 2 grundejere. Kasserer sender rykker.

Ad. 4. Huller i hække mod Dyssevangen samt Lillevangs vej vil blive udbedret med ny beplantning i foråret.

Ad. 5. Udsat til foråret.

Ad. 6. Der var 2 grundejere som udeblev fra efterårsoprydningen. De vil blive opkrævet gebyr ref. vedtægterne.   

Ad. 7. General forsamling 2011 er programsat til d. 15 marts kl. 19.00. Der bestilles lokaler på Solvangsskolen.

Ad. 8. Grundejerforeningens pant i ejendommene blev diskuteret. Bestyrelsen ser ikke en forhøjelse af pantet som nødvendigt på nuværende tidspunkt.

Opsparing til større vedligeholdelse f.eks. ny asfalt belægning. Der arbejdes videre med et oplæg der kan præsenteres og sættes til afstemning på den årlige generalforsamling.

Sne fejemaskine blev diskuteret og der er enighed om at bringe punktet op til afstemning på den årlige general forsamling.

Ad. 9. Næste møde planlægges til 1st februar kl. 19:30 hos Henrik A. i nummer 10.

 

 

 

Jytte Mouritzen                      (Michael Bissø)           Vibeke Schmidt         

 

 

 

Henrik Andersen                    Henrik Eriksen (referent)