Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af bestyrelsesmøde 03/2010 i grundejerforeningen Røsevangen den 31 August 2010 hos Jytte Mouritzen.

 

Deltagere: Henrik Villumsen, Henrik Andersen, Michael Bissø, Jytte Mouritzen og Henrik Alm Eriksen.

 

Dagsorden:

1.    Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 02/2010, 17Maj. 2010.

2.    Økonomi

3.    Grønne områder

4.    Vedligeholdelse

5.    Efterårs oprydning

6.    Opsamling fra Generalforsamling

7.    Eventuelt

8.    Næste møde

 

Referat:

 

Ad. 1.

Godkendt uden bemærkninger

 

Ad. 2.

Der er desværre et par grundejere som er i restance med kontingent, hvorfor kasserer følger op.

 

Ad. 3.

De unge gartnere har fremsendt tilbud på vedligeholdelse af de grønne arealer. Bestyrelsen vurderer at det nuværende arbejde og pris svarer overens og der derfor ikke arbejdes videre med alternativ gartner på nuværende tidspunkt.

 

Gartneren foreslår at piletræer stynes hvert 3 år, frem for planlagt årligt. Vedligeholdelses plan for grønne arealer revideres, og der hensættes passende beløb til afregning hvert tredje år.

 

Der er 2 paradis træer som er gået ud. Der indhentes tilbud på udskiftning.

 

Jættevangen har udbedt ønske om en beskæring af træerne indtil Røsevangen. Bestyrelsen forslår at beskære træerne ved forårsoprydningen 2011.

 

Ad. 4.

Legeplads, bestyrelsen opfordrer (igen) til at der etableres et legeplads udvalg og interesserede kan henvende sig til Henrik E. i No 40.

 

Bestyrelsen genoptager vedligeholdelse planen og vil foretage en inspektion af de fælles arealer, med fokus på især murer og carporte.

 

Profil brædder udsættes til næste møde, hvor der træffes endelig beslutning.

 

Ad. 5.

Efterårsoprydningen er i år planlagt til den 7 November fra kl. 10:00 til 14:00.

Der serveres pølser og drikkevarer efter oprydningen.

 

Ad. 6.

Udsættes til næste møde.

 

Ad. 7.

Stigen, til vores tag, der normalt hænger på muren ved trampolinen er pt. væk. Vi formoder at den ligger i en have og beder venligst om at den sættes tilbage.

 

Ad. 8.

Næste møde er planlagt til tirsdag d. 12oktober kl. 19:30 hos Henrik E i no. 40.

 

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Villumsen                Michael Bissø           Jytte Mouritzen

 

 

 

 

 

 

 

Henrik Andersen                Henrik Alm Eriksen (referent)