Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen søndag den 9. november 2008 kl. 09.30 på foreningens parkeringsplads.

 

Deltagere:      Ulige nr.: 5,7,9,15,17

            Lige nr.: 2,4,6,8,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,46

            Fuldmagt fra nr. 3,10

I alt 26 deltagende husstande og 2 repræsenteret ved fuldmagt.

 

1. Valg af dirigent

Foreningens formand Henrik Villumsen bød velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Mogens Kokholm, nr. 4 som dirigent. Mogens blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt, lovlig og beslutningsdygtig i h.t. foreningens vedtægter.

 

2. Forslag om fliseprojekt i Røsevangen

Dirigenten startede med at resumere forløbet i fliseprojektet. Herefter opfordrede dirigenten forsamlingen til at stille eventuelle spørgsmål. Nr. 38 gjorde opmærksom på den mail, de havde fremsendt med forbehold for godkendelse af projektet. Det drejer sig om, at alle skal have betalt, inden projektet igangsættes og der skal være enighed om forbud imod bilkørsel (tung kørsel) på flisearealerne ved de lige husnr. Formanden beklagede, at denne mail ikke var rundsendt til foreningens medlemmer. Der var i øvrigt ikke enighed blandt medlemmerne om et generelt forbud imod bilkørsel på flisearealerne. Nr. 42 savnede økonomiske løsningsmodeller i det reviderede forslag. Flere medlemmer var af den opfattelse, at der reelt ikke eksisterer et beslutningsgrundlag. Nr. 42 foreslog, at generalforsamlingen giver bestyrelsen pålæg om at udarbejde yderligere konkretisering af fliseprojekt – herunder specielt økonomien i projektet. Der blev også stillet spørgsmål om, hvorvidt der kunne være alternativer til den foreslåede rådhusbelægning.

Dirigenten summerede kommentarerne op og nævnte den mulighed, at bestyrelsen i lyset af de mange tvivlsspørgsmål kunne vælge at trække forslaget tilbage og således ikke sætte det under afstemning. Formanden Henrik Villumsen accepterede dette på bestyrelsens vegne og oplyste samtidig, at bestyrelsen ville arbejde videre med et fliseprojekt. Henrik opfordrede samtidig foreningens medlemmer til at melde sig til arbejdet, da det ikke nødvendigvis kun er bestyrelsen, der skal løse sådanne opgaver.

 

3. Eventuelt

Flere af de nuværende bestyrelsesmedlemmer overvejer deres stilling frem til valget på den ordinære generalforsamling. 4 medlemmer er på valg, og bestyrelsen opfordrede medlemmerne til at gå aktivt ind i bestyrelsesarbejdet.

Herefter takkede formanden dirigenten for vel udført arbejde og for god ro og orden.

           

 

 

 

Mogens Kokholm (dirigent)              Per Neumann (referent)

 

 

Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

I slutningen af april 2008 udsendte bestyrelsen et revideret oplæg til fliseprojekt (vedlagt som side 2) sammen med et spørgeskema, hvor hver enkelt husstand kunne tilkendegive tilslutning til eller afvisning af projektet. Resultatet blev, at 14 gav tilslutning og 13 afvisning. Flere af de husstande, der gav tilslutning, havde imidlertid forbehold – primært med hensyn til finansiering af projektet.

 

I lyset af dette samt det faktum, at en af initiativtagerne til projektet ønskede at udtræde af bestyrelsen i maj 2008, traf bestyrelsen beslutning om at revidere projektforslaget og bearbejde det yderligere, således at et nyt beslutningsoplæg kunne fremlægges for foreningens medlemmer.

 

Bestyrelsen er imidlertid blevet gjort opmærksom på, at der på den ordinære generalforsamling 11. marts 2008 blev besluttet, at der skulle afholdes en ekstraordinær generalforsamling, hvor det forslag, der blev udsendt med redegørelse 29.04.2008 skulle behandles og sættes under afstemning.

 

Derfor indkaldes der hermed til ekstraordinær generalforsamling

 

Søndag den 9. november 2008 kl. 09.30

 

På Røsevangens parkeringsplads

 

 

Dagsorden:

 

1.   Valg af dirigent

2.   Forslag om fliseprojekt i Røsevangen (vedlagt som side 2)

3.   Eventuelt

 

Bestyrelsen har valgt at afholde den ekstraordinære generalforsamling i tilslutning til den planlagte efterårsoprydning, hvor vi forventer at se alle husstande repræsenteret.

 

26. september 2008

 

Pbv.

 

 

Per Neumann

 

 

 

 

 

 

Fliseprojektet i Røsevangen.

 

På grundejerforeningens ordinære generalforsamling den 11. marts 2008 fremlagde bestyrelsen forslag til renovering af flisearealerne i Røsevangen. Med henvisning til referatet fra generalforsamlingen gav afstemningerne følgende resultat:

 

For renovering stemte 15 husstande. 5 husstande stemte imod renovering.

 

For ”rådhusbelægnig” (kan ses som prøvebelægning ved husnr. 11) stemte 12 husstande. For renovering med fliser svarende til nuværende belægning stemte 4 husstande. 4 husstande ønskede ikke at tage stilling.

 

Der blev fremsat ønske om, at renoveringen også skal omfatte gangstien mod Lillevangsvej langs husnr. 32-46 samt gangsti bag husnr. 30.

 

Der blev stillet spørgsmålstegn ved, om det eksisterende underlag er tilstrækkeligt, eller om det skal udskiftes.

 

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at undersøge de nævnte forhold og derefter udsende et beslutningsgrundlag sammen med et oplysningsskema, hvor medlemmer endnu engang kan tage stilling til projektet.

 

Bestyrelsen har efterfølgende haft kontakt til brolægningsfirmaet og bedt dem om en udtalelse vedr. det eksisterende underlag. Baseret på at flisearealerne ikke skal benyttes til kørsel med biler er det firmaets opfattelse, at der ikke er behov for udskiftning af bærelag. Denne vurdering er foretaget på grundlag af et antal prøver af underlaget 5 forskellige steder. Firmaet er indstillet på at give garanti for stabilitet på dette grundlag. Til orientering kan det oplyses, at afgravning, bortkørsel og etablering af nyt bærelag vil fordyre projektet med omkring 200.000 kr.

 

Samtidig har bestyrelse bedt brolægningsfirmaet om revideret tilbud, således at der indlægges 2 rækker chausse-sten i midten af belægningen i stedet for en række. Derved øges belægningens bredde fra 190 cm til 200 cm, og der skal dermed ikke opfyldes med asfalt på de lange gangarealer ud til den fælles parkeringsplads. Belægningen langs de lige husnr. bliver ligeledes 200 cm, og der fyldes op med hhv. græs og perlesten. Det reviderede tilbud er på 399.375 kr. incl. Moms.

 

Bestyrelsen har endvidere indhentet tilbud fra foreningens gartner på renovering af gangstierne imod Lillevangsvej (ved husnr. 32-46). Dette arbejde kan udføres til en pris af 12.000 kr. ved genbrug af eksisterende fliser fra hovedrenoveringsprojektet. Det er bestyrelsens vurdering, at der ikke er behov for renovering af gangstien bag husnr. 30.

 

Den samlede økonomi andrager således 411.375 kr. (399.375+12.000) – svarende til 12.466 kr. pr. husstand. Bestyrelsen indstiller, at alle husstande indbetaler deres andel inden projektstart.

 

29.04.2008 / Bestyrelsen.