Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen søndag den 23. april 2006 kl. 09.30 på foreningens parkeringsplads.

 

Deltagere:       Ulige numre: 5,7,9,11,13,15

            Lige numre: 2,4,8,12,18,22,24,26,28,30,38,46

            Fuldmagt: nr.14,20,32

 

Dagsorden:      1. Valg af dirigent

2. Forslag om etablering af bevægelsesafhængig vognportbelysning

3. Eventuelt

 

 

 

Ad. 1.           Jytte Mouritzen, nr. 5 blev foreslået som dirigent og blev valgt. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt og som sådan lovlig og beslutningsdygtig i h.t. foreningens vedtægter.

 

Ad. 2.    Forslagsstiller Jan Jacobsen, nr. 30 motiverede forslaget og fremhævede, at en vedtagelse af forslaget ikke medfører omkostninger for andre end de grundejere, der ønsker at etablere belysningen. Det blev foreslået at modificere det fremlagte forslag, således at medlemmer, der etablerer vognportbelysning IKKE skal betale de i forslaget nævnte 100 kr. Efter en del spørgsmål og debat blev det modificerede forslag sat til afstemning med følgende resultat:

  FOR forslaget stemte   14 medlemmer

  IMOD forslaget stemte              5 medlemmer

  Undlod at stemme          2 medlemmer

  Forslaget er hermed vedtaget. Foreningens vedtægter vil blive ændret i overensstemmelse med det vedtagne forslag. Medlemmer der ønsker at etablere vognportbelysning skal rette henvendelse til foreningens bestyrelse, inden arbejdet igangsættes..

 

Ad. 3.            Herefter sluttede den ekstraordinære generalforsamling og formanden takkede for god ro og orden!  

 

           

 

 

Jytte Mouritzen                        Torben Dahlfelt                       Per Neumann

 

Dirigent                               Formand                                             Sekretær