Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen søndag den 24. maj 2009 kl. 17.00 på foreningens parkeringsplads.

 

Deltagere:       Ulige nr.: 1,5,7,9

            Lige nr.: 2,4,6,8,10,12,22,26,30,38,40,42

            Fuldmagt fra nr. 3,14,16,18,32,34

I alt 16 deltagende husstande og 6 repræsenteret ved fuldmagt.

 

1. Valg af dirigent

Foreningens formand Henrik Villumsen deltog ikke i mødet, og i stedet bød Per Neumann velkommen til den ekstraordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Torben Dahlfelt som dirigent. Torben blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt, lovlig og beslutningsdygtig i h.t. foreningens vedtægter.

 

2. Forslag om indførelse af gebyr for manglende deltagelse i de to fælles oprydninger

Dirigenten gav ordet til Per Neumann, der kort redegjorde for det fremsatte forslag om indførelse af gebyr for ikke at deltage i de fælles forårs- og efterårsoprydninger. Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål til det fremsatte forslag. Nr. 42 foreslog en præcisering i det fremsatte forslag, således at ”husstand” erstattes med ”ejendom”. Nr. 38 ønskede faste datoer i april og november indsat i forslaget (fx 3. søndag i april…). Nr. 30 ønskede ikke månederne nævnt i forslaget. Per Neumann svarede, at bestyrelsen fastholder formuleringerne omkring måneder for oprydning som de fremgår af det fremlagte forslag. Derimod er bestyrelsen indstillet på at indskrive præciseringen, som nr. 42 foreslog, under forudsætning af forsamlingens accept. Der var enighed blandt de fremmødte om dette. På foranledning af spørgsmål fra nr. 38 om undtagelser i forbindelse med forfald på oprydningsdagene var der en del debat. Herunder nedlagde dirigenten sit hverv, og som ny dirigent accepterede forsamlingen Per Grundtvig Andersen. Til spørgsmålet vedr. undtagelser/forfald svarede Per Neumann, at bestyrelsen lægger op til, at de fem rækker i Røsevangen selv taler sammen om udførelsen af rækkens forpligtelser jf. den af bestyrelsen udarbejdede plan for det arbejde, som rækken er ansvarlig for. Det blander bestyrelsen sig ikke i. Endvidere kan den enkelte husstand udføre sin del af oprydningen på andre tidspunkter den pågældende weekend end søndag kl. 10-14. Endelig er det bestyrelsens opfattelse, at man yder efter fysisk evne.

Herefter satte referenten det fremsatte forslag under afstemning med følgende resultat:

For forslaget stemt 16 husstande (12 fremmødte og 4 fuldmagter)

Imod forslaget stemte: 4 husstande (2 fremmødte og 2 fuldmagter)

2 fremmødte husstande stemte hverken for eller imod.

Dirigenten konstaterede herefter, at det fremsatte forslag til vedtægtsændringer er godkendt.

 

3. Eventuelt

Foreningens sekretær tilretter foreningens vedtægter i overensstemmelse med det godkendte forslag, der herefter kan ses på foreningens hjememside.Til sidst takkede dirigenten for god ro og orden.

____________________________                _____________________     

Per Grundtvig Andersen (dirigent)                  Per Neumann (referent)