Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen den 31. oktober 1999 kl. 11 i carporten til nr. 10.

 

Deltagere:       Ulige numre: 3, 5, 7, 9, 15, 17

            Lige numre: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 18, 22, 24, 26, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 46

            Fuldmagt: 14, 19, 28, 44

 

Dagsorden:      1. Valg af dirigent

2.   Afstemning om at lade Tele Danmark installere et netværk til kabel tv i grundejerforeningen

Spørgsmålet der er til afstemning lyder:

“Ønsker du et kabel tv anlæg for Røsevangens beboere ejet af Tele Danmark og finansieret via periodiske abonnementsopkrævninger i henhold til den programpakke, husstanden ønsker at modtage?”

3.   Eventuelt

 

 

Ad. 1.           Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten gav udtryk for tvivl mht. om det fremlagte forslag var i strid med de gældende vedtægter for foreningen, men han accepterede dog valget, idet forsamlingen gav sin fulde støtte.

 

Ad. 2.            Formanden Mogens Kokholm orienterede kort om tilbuddet fra Tele Danmark, herunder, at det omfatter tilslutning til hybridnettet, kabelføring i jorden mellem husrækkerne, opsætning af dropkabler (på rem) og tilslutning med én antennestikdåse til hver enkelt husstand. Der kan vælges imellem grundpakke, fuld pakke eller ingen tilslutning. Tilbuddet omfatter endvidere en lang række radioprogrammer.

                      Herefter åbnede dirigenten for spørgsmål.

                      Der blev spurgt, om der skulle graves. Mogens svarede, at der skal graves imellem rækkerne med ulige numre og rækkerne med lige numre. Dette sker på græsarealerne. Desuden skal der graves, der hvor der ligger fliser langs de lige numre. Reetablering er inkluderet i tilbuddet.

                      Der blev spurgt, om der er tvungen tilmelding. Mogens svarede, at det er der ikke. På given foranledning lovede bestyrelse at undersøge prisen på alternativ placering af stikdåse, hvis man ikke ønsker den opsat der, hvor eksisterende dåse sidder.

                      Der blev spurgt, om man stadig vil kunne modtage programmer fra eksisterende anlæg. Mogens svarede, at eksisterende anlæg nedtages i forbindelse med tilslutning til kabel tv. Nedtagning af anlægget er omfattet af tilbuddet fra Tele Danmark.

                      Herefter satte dirigenten det fremsatte forslag under afstemning. Resultatet blev:

                      For forslaget stemte 25 fremmødte husstande samt 4 husstande via fuldmagt.

                      Der var ingen stemmer imod, og der var ingen, der undlod at stemme.

                      Dirigenten konstaterede herefter, at forslaget er godkendt.

 

Ad. 3.            Dirigenten henstillede til bestyrelsen, at der snarest udarbejdes forslag til ændring af foreningens vedtægter med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med beslutningen om tilslutning til kabel tv.

                      Bestyrelsen blev opfordret til at rundsende kopi af kontrakt med Tele Danmark til alle husstande.

                      Mogens oplyste, at der må påregnes ca. 4 måneders leveringstid på tilslutningen.      

 

           

 

 

 

Per Grundtvig Andersen                      Mogens Kokholm                    Per Neumann

 

Dirigent                               Formand                                             Sekretær