Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 11. marts 2008 kl. 19 på Solvangsskolen.

 

Deltagere: Husnr. 5,7,9,10,12,13,14,16,22,24,26,30,32,36,38,40,42

Fuldmagt: Husnr. 18,28,34

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2007 samt godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for år 2008 samt godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  1. Fliseudvalgets forslag til renovering af flisearealer
  2. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter
 6. Valg til bestyrelsen og valg af 1 suppleant til bestyrelse. På valg er:
  1. Formand, Henrik Villumsen, modtager gerne genvalg
  2. Bestyrelsesmedlem, Kaare Kringelbach, modtager gerne genvalg
  3. Suppleant til bestyrelsen, Vibeke Schmidt, modtager gerne genvalg
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Ad.1.

Foreningens formand Henrik Villumsen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og spurgte, om der var forslag til dirigent. Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev foreslået. Per accepterede under forudsætning af, at generalforsamlingen kunne acceptere, at han som foreningens revisor principielt var inhabil. Per Grundtvig Andersen blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Dirigenten bad sekretæren om at notere de fremmødte husstande og de modtagne fuldmagter. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Formanden Henrik Villumsen beklagede, at den skriftlige beretning ikke var blevet fordelt inden generalforsamlingen. Herefter læste Henrik beretningen op, og den blev vedtaget med akklamation. Henrik vil efterfølgende sørge for fordeling af beretningen til alle foreningens medlemmer.

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø henviste til det udleverede  reviderede regnskab og konstaterede, at årets underskud blev på kr. 5.681,62. Der blev spurgt, om der ved opkrævning af restancer blev pålignet rykkergebyr. Kassereren kunne bekræfte dette.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2008. Der er budgetteret med et beskedent overskud på kr. 6.150.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad.5a.

Kaare Kringelbach fremlagde de forslag, fliseudvalget har indhentet. Forslag A er en løsning med en såkaldt ”rådhusbelægning” bestående af 40x40 cm fliser omgivet af chausse-sten. Forslag B er en løsning med 25x50 cm fliser svarende til den nuværende belægning. Der er modtaget tilbud fra to entreprenører og fliseudvalgets sammenfatning er uddelt til medlemmerne inden mødet. Endvidere er der etableret en lille prøvebelægning på stien ved husnr. 11 – desværre først tirsdag (samme dag som generalforsamlingen), men den bliver liggende et stykke tid, så alle kan se den.

 

Dirigenten foreslog at starte med en spørgerunde og derefter først stemme om vi skal have en ny flisebelægning samt derefter i givet fald om, hvilken model det skal være. Hviid mente, at de modtagne tilbud var mangelfulde idet det ikke kunne ses, om tilstrækkelig afgravning og bortkørsel af eksisterende underlag var med og om kvaliteten af nyt stabil underlag. Torben Dahlfelt spurgte om den nye belægning kan tåle bilkørsel. Herefter var der spørgsmål til, hvilke stiarealer, der er omfattet af tilbud. Husene ud imod Lillevangsvej ønsker deres belægning omfattet af renoveringen. Ligeledes ønskes den smalle flisesti bag gavlen ved nr. 30 medtaget i projektet. Der blev stillet spørgsmål om, hvor vidt det var nok med 2 tilbud. Endelig var der spørgsmål til finansieringen af projektet.

Herefter satte dirigenten forslaget om renovering under afstemning med følgende resultat:

For renovering stemte 15 husstande (heraf 3 fuldmagter)

Imod renovering stemte 5 husstande.

På baggrund af dette henstiller generalforsamlingen til bestyrelsen, at der indhentes yderligere oplysninger fra tilbudsgiverne, således at der kan opstilles fyldestgørende beslutningsgrundlag. Materialet udsendes til alle medlemmer sammen med et spørgeskema, hvor man kan tage stilling til projektet. Efterfølgende behandles forslaget snarest på en ekstraordinær generalforsamling. Afslutningsvis foreslog dirigenten en vejledende afstemning om belægningstypen.

For type A (rådhusbelægning) stemte 12 husstande (heraf 3 fuldmagter)

For type B stemte 4 husstande

4 husstande ønskede ikke at tage stilling til valget.

 

Ad.5b.

Forslag fra Vibeke Schmidt, nr. 18:

”Det er snart mange år siden pergolaerne på Røsevangen udgjorde et aktiv for helhedsindtrykket af bebyggelsen.

Mit forslag er, at vi simpelthen nedtager dem og at de ikke erstattes af nye.. Pergolaerne er mange steder i en så sørgelig forfatning, at det nok ikke er det store tab. Det vil give lys omkring carportene og for enderækkehusene i de lige nr. vil det betyde et væsentligt pænere udsyn, idet pergolaerne hviler på disse huses mure.

Jeg foreslår, at vi selv piller dem ned i forbindelse med enten forårs eller efterårsoprydning.”

Hviid gjorde opmærksom på, at pergolaerne har en væsentlig funktion med sammenbinding og afstivning af carportene. Det blev herefter konstateret, at der ikke var tilslutning til forslaget.

 

Forslag fra Preben Eckeroth, nr. 32:

”Der stilles følgende forslag til generalforsamlingen i henhold til vedlagte skrivelse af 2. februar 2008:

 1. Reparation af tagrenden på carporten / pergolaen ved nr. 34 – 46
 2. Beskæring eller udskiftning af træer mod Lillevangsvej”

Preben Eckeroth uddybede sit forslag med, at en defekt tagrende ved nr. 44’s plads i carporten er ved at ødelække muren i nr. 32. Videre anførte Preben, at træerne mod Lillevangsvej kan blive op til 40 meter høje, og at han er meget generet af nedfaldne grene og blade i have og forgård.

Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at reparation og vedligeholdelse af carporte incl. tagrender/nedløb er et anliggende for beboerne i den pågældende række. Bestyrelsen har flere gange påpeget behovet for reparation af netop denne defekt skriftlig for alle huse. Mht. beskæring af træerne tager Kaare kontakt til vores gartner snarest.

 

Ad.6.

I henhold til foreningens vedtægter var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

Formanden, Henrik Villumsen, nr. 16 og bestyrelsesmedlem Kaare Kringelbach, 13 blev begge genvalgt med akklamation.

Der var ligeledes genvalg til suppleantposten, idet Vibeke Schmidt, nr. 18 har tilbudt at fortsætte.

 

Ad.7.

Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad.8.

På given foranledning opfordrede Per Grundtvig Andersen til, at man fastholder en vis ensartethed i Røsevangen mht. valg af hegn. Der er åbenbart en gammel beslutning om, at ”bredflettede hegn” bør være standard, og at opsatte raftehegn må vedligeholdes og repareres ”så længe de holder”. Karen Gibsholm Madsen ønsker at udskifte sin ligusterhæk mod Lillevangsvej med raftehegn. Preben Eckeroth var ikke tilhænger af at fjerne hækken imod Lillevangsvej.

 

Jytte Mouritsen opfordrede til at tage hensyn ved parkering på gæstepladserne, således at der kan holde to biler mellem platantræerne.

 

Helle Jerlo påtalte manglende opsætning af nye lampekupler. Henrik Villumsen oplyste, at de er meget svære at skaffe trods flere forsøg. Kaare Kringelbach vil forsøge.

 

Henrik Eriksen, nr. 40 har fremsendt forslag til bestyrelsen om at erstatte den eksisterende tjørnehæk imod Lillevangsvej med en 2,2 meter høj stensætning, som vil være vedligeholdelsesfri og samtidig fjerne en del af trafikstøjen fra Lillevangsvej. Forslaget kunne ikke behandles under dagsordenens pkt. 5, idet det ikke var modtaget inden for fristen. Henrik Eriksen opfordrede bestyrelsen til at se nærmere på forslaget. Bestyrelsen blev samtidig opfordret til at kontakte kommunen vedr. trafik- og støjgener fra Lillevangsvej.

 

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og formanden sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

_____________________                                          _____________________

Per Grundtvig Andersen (dirigent)                              Per Neumann (referent)