Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 13. marts 2014 kl. 19.30 på Solvangskolen.

 

Deltagere: Hus nr. 5,6,7,10,12,13,14,15,17,18,20,22,24,28,34,36,38,40,42,44,46. Ved fuldmagt hus nr. 19 og 30.

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2013 samt godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for år 2014 samt godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  1. Forslag til nyt Ordensreglement for Grundejerforeningen Røsevangen.

Forslaget vil blive fremsendt til alle pr. e-mail i uge 10.

  1. Forslag fra medlemmer. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter dvs. den 5 marts.
 1. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  1. Formand, Jytte Mouritzen (no. 5), genopstiller
  2. Bestyrelsesmedlem, Jesper Sørensen (no. 20), genopstiller
  3. Valg af ny kasserer. Michael Bissø, nuværende kasserer (no. 7), forlader bestyrelsen jfr. Beslutning på generalforsamlingen 2013.
  4. Suppleant. Bestyrelsen håber at Lilly Halberg (no. 28), genopstiller.
 1. Valg af revisor og revisorsuppleant
 2. Eventuelt

 

Ad.1.

Foreningens formand Jytte Mouritzen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Per Grundtvig Andersen som generalforsamlingens dirigent. Per accepterede det ærefulde hverv, og han blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Dirigenten bad sekretæren om at notere de fremmødte husstande og de modtagne fuldmagter. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Formanden Jytte Mouritzen henviste til den i forvejen pr. e-mail udsendte skriftlige beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, og den blev vedtaget med akklamation.

 

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø gennemgik det udleverede reviderede regnskab for 2013 med tilhørende balance pr. 31/12-2013.Der var ingen spørgsmål.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2013. Der er budgetteret med et overskud på kr. 3.700.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

 

Ad.5

a.      a.      På generalforsamlingen 2013 blev det pålagt bestyrelsen at nedsætte et udvalg der skulle vurdere, om der var behov for et nyt/revideret ordensreglement. Ultimo november 2013 fremsendte udvalget forslag til et nyt ordensreglement til bestyrelsen.

Forslaget var inden generalforsamlingen2014 fremsendt til alle medlemmer af grundejerforeningen.

Dirigenten konstaterede, at forslaget ikke kunde godkendes i sin helhed hvorefter man gik over til at stemme om punkterne enkeltvis. Resultatet af afstemningerne blev som følger:

§ 1, godkendt. § 2, godkendt. § 3, godkendt. § 4, godkendt. § 5 stk. 1,2 og 3, godkendt. § 5 stk. 4,5 og 6, forkastet. § 6 stk. 1, godkendt. § 6 stk. 2, forkastet. § 7, godkendt. § 8 stk. 1,3 og 4, godkendt. § 8 stk. 2, blev godkendt med følgende ordlyd: Lørdag, søn- og helligdage må støjende maskiner kun anvendes mellem kl. 10.00 – 12.00. § 9, godkendt.

   

b. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer.

 

Ad.6a

Jytte Mouritzen, (nr. 5) blev genvalgt med akklamation.

 

Ad.6b

Jesper Sørensen (nr. 20) blev genvalgt med akklamation.

 

Ad.6c

Der var ingen af de tilstedeværende der ville påtage sig posten som kasserer. Blandt de ”regnskabskyndige” var der enighed om at en ekstern revisor mindst skulle have et honorar på kr. 10.000,00 for at føre grundejerforeningens regnskab.

Efter nogen debat blev følgende vedtaget:

Michael Bissø (nr. 7) udtræder af bestyrelsen og bliver ekstern revisor og varetager alt arbejde med opkrævning af kontingenter, betaling af fakturaer, udarbejdelse af regnskab og balance m.v.

Lilly Halberg (nr. 28) indtræder i bestyrelsen i den nu pt. "tomme” kassererpost.

Fakturaer fra eksterne leverandører (gartner m.fl.) skal godkendes og attesteres  af de rekvirerende bestyrelsesmedlemmer og videregives til Michael Bissø for videre behandling.

Som ekstern revisor tildeles Michael Bissø 10.000,00 kr. i honorar.

 

 

Ad.6d

Kaare Kringelbach blev valgt som suppleant.

 

Ad.7.

Per Grundtvig Andersen (nr. 42) blev valgt som revisor og Dennis Johannesen (nr. 34) blev valgt som revisorsuppleant.

 

Ad.8.

I belysningen i midterrækken (nr. 18 – 30) skal prøvepærene udskiftes til Osram 33W Exteriørlampe som kan afhentes hos Michael Bissø i nr. 7.

 

Det nye skumringsrelæ skal justeres.

 

Der blev spurgt om der på 2. sal må isættes vinduer i begge sider.

I nr. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 må der isættes vinduer til begge sider. I de øvrige må der kun isættes vinduer mod vest.

Ovennævnte er vedtaget på en tidligere generalforsamling og godkendt af kommunen.

 

Der var ikke yderligere under § 8.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

_____________________                                          _____________________

Per Grundtvig Andersen (dirigent)                              Ole Gamst (referent)