Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 14. marts 2005 kl. 19 i Kulturhuset.

 

Deltagere: Husnr. 4,6,7,9,14,30,38,42

Fuldmagt: Husnr. 5

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2004, samt godkendelse af samme
  4. Fremlæggelse af budget for år 2005, samt godkendelse af samme
  5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Ad.1.

Foreningens formand, Mogens Kokholm, nr. 4 bød velkommen og spurgte forsamlingen, hvem der var villig til at påtage sig hvervet som dirigent. Jan Jacobsen, nr. 30 blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Formanden henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Herefter redegjorde formanden kort for status på renovering af de lave mure på fællesarealerne. Det er konstateret, at arbejdet ikke er udført tilfredstillende, og bestyrelsen har derfor bestilt Teknologisk Institut til at gennemgå arbejdet og udarbejde en rapport. Herefter har vi gjort entreprenøren opmærksom på, at vi tilbageholder betaling for arbejdet, indtil fejl og mangler i henhold til rapporten er udbedret.

Nr. 42 spurgte til den i den skriftlige beretning nævnte cykelsti på Lillevangsvej. Formanden gjorde opmærksom på, at der endnu ikke er truffet beslutning i kommunen om anlæggelse.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø, nr. 7 henviste til det reviderede regnskab og forklarede, at årets underskud på kr. 45.837,01 primært skyldes en tidligere beslutning om at anvende noget af foreningens kassebeholdning til betaling for renovering af mure – sammen med den ekstraordinære opkrævning fra medlemmerne.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2005. Dette blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad.5.

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforsamlingen.

 

Ad.6.

I henhold til foreningens vedtægter var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

Kasserer Michael Henneberg Bissø, nr. 7, sekretær Per Neumann, nr. 9 og ordinært bestyrelsesmedlem Flemming Badino, nr. 11. Alle erklærede sig villige til genvalg, og der var ikke opstillet andre kandidater. Der var genvalg til alle tre.

Der var ligeledes genvalg til suppleantposten, idet Vibeke Greby, nr. 18 har tilbudt at fortsætte.

 

Ad.7.

Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad.8.

Nr. 14 oplyste, at naboen til vores nr. 16 på Dyssevangen har opført et skur meget tæt på skel til vores område. Per Grundtvig Andersen oplyste, at vores grundejerforening for en del år siden havde en sag kørende med samme grundejer, idet dele af hans hus angiveligt var opført på vores område! Bestyrelsen ser på den nye sag, og Per Grundtvig Andersen tilbød sin assistance, hvis det skulle blive nødvendigt.

Nr. 38 efterlyste referat af den ekstraordinære generalforsamling 5. maj 2002 samt de nye vedtægter, der blev godkendt her. Sekretæren fremskaffer dette.

Nr. 30 rejste spørgsmålet om dårlig/svag belysning ved carportene ved de lige husnr. Bestyrelsen vil drøfte muligheder for en samlet løsning af belysningen i området, og nr. 30 vil eventuelt bidrage med forslag.

Nr. 19 havde skriftlig fremsendt 2 indlæg, der blev oplæst og drøftet:

”Det indskærpes og bestyrelsen opfordres til at gøre tiltag til at almindelig gældende regler for højre kørsel på Grundejerforeningens område overholdes, evt. ved indkøb af skilte mm.”

”Vil gerne opfordre til at der udvikles en plan for snerydning af Røsevangen. Idet denne vinter har vist at der er behov for en handlingsplan. Planen skal omfatte den del af Røsevangen som ikke er omfattet af den almindelige pligt til at rydde sne. Handlingsplanen bør udarbejdes af den nyvalgte bestyrelse.”

Bestyrelsen vil drøfte de to indlæg.

Nr. 6 påpegede, at vi skal holde fast i, at renovationsselskabet skal hente/aflevere skraldebøtter ved de enkelte parceller.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og formanden sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

 

_____________________                                          _____________________

Jan Jacobsen (dirigent)                                               Per Neumann (referent)