Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 14. marts 2012 kl. 19 på Solvangskolen.

 

Deltagere: Husnr. 5,7,9,11,15,17,6,10,14,18,20,24,28,30,36,38,42

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2011 samt godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for år 2012 samt godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  1. Gavludvalgets anbefaling til ændret vedligeholdelsesplan. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens indvilgelse i at følge udvalgets oplæg. Udvalgets anbefaling er vedlagt indkaldelsen.
  2. Forslag fra medlemmer. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter
 6. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  1. Jytte Mouritzen (no. 5), formand, genopstiller
  2. Henrik Eriksen (no. 40), genopstiller
  3. Henrik Andersen (no. 10), genopstiller ikke
  4. Lilly Halberg (no. 28), Suppleant
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Ad.1.

Foreningens formand Jytte Mouritzen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Per Grundtvig Andersen som generalforsamlingens dirigent. Per accepterede det ærefulde hverv, og han blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Dirigenten bad sekretæren om at notere de fremmødte husstande og de modtagne fuldmagter. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Formanden Jytte Mouritzen oplæste den i forvejen omdelte skriftlige beretning. Nr. 38 nævnte problemet med den tunge trafik på stierne ved de lige husnr. – herunder postbud på knallert – og spurgte til bestyrelsens holdning til dette. Det er bestyrelsens holdning, at vi alle skal medvirke til at undgå tung trafik på stierne, men at der ikke vil blive foretaget noget i forhold til postbud i den forbindelse. Herefter var der lidt debat om snerydningsordningen, der har været indført på forsøgsbasis i den forløbne vinter. Herudover var der ingen bemærkninger til beretningen, og den blev vedtaget med akklamation.

 

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø henviste til det udleverede reviderede regnskab og konstaterede, at årets underskud blev på kr. 21.685,98. Årsagen til dette er primært en ekstraordinær udgift til udskiftning af brønd og kloakrør på kr. 36.943,75.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2012. Der er budgetteret med et overskud på kr. 6.000.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Dirigenten foreslog bestyrelsen at overveje fremtidige hensættelser af beløb til større reparationsarbejder.

 

Ad.5

a. Bestyrelsen fremlagde det af gavludvalget udarbejdede forslag til ændring af foreningens vedtægter vedr. vedligeholdelse af trægavle. Dirigenten foreslog bestyrelsen at præcisere forslaget næstsidste punktum til: ”Anden vedligeholdelse samt almindelig ældning er ligeledes Grundejerforeningen uvedkommende.” Samtidig blev der fremsat forslag til en yderligere præcisering af, at almindelig reparation og udbedring af skader på træværk i gavle er Grundejerforeningen uvedkommende.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var de nødvendige 2/3 af husstandene repræsenteret, og at det derfor ikke var muligt at vedtage forslaget til ændring af foreningens vedtægter. Forslaget blev herefter sat under vejledende afstemning med det resultat, at der var fuld tilslutning fra de på generalforsamlingen fremmødte husstande. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tilpasse formuleringerne i det fremsatte forslag og snarest fremlægge dette til behandling på en ekstraordinær generalforsamling.

b. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmer.

 

Ad.6a

Jytte Mouritzen, nr. 5 blev genvalgt med akklamation.

 

Ad.6b

Henrik Eriksen, nr. 40 blev genvalgt med akklamation.

 

Ad.6c

Jesper Sørensen, nr. 20 blev valgt med akklamation.

 

Ad.6d

Lilly Halberg, nr. 28 blev valgt som suppleant med akklamation.

 

Ad.7.

Jan Jacobsen, nr. 30 blev valgt som revisor. Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev valgt

som revisorsuppleant – begge med akklamation.

 

Ad.8.

Under dette punkt var der en del debat omkring snerydning. Dirigenten oplyste, at han havde talt med entreprenøren bag snerydning om pris for at rydde stierne i Røsevangen. Dette ville kunne udføres til en pris af kr. 25 pr. sti pr. gang, der skulle ryddes. Dirigenten henstillede til bestyrelsen, at dette tages med i overvejelserne fremadrettet, idet Grundejerforeningen har tilsynspligt vedr. snerydning og saltning. Kassereren oplyste for god ordens skyld, at Grundejerforeningen har tegnet forsikring, der dækker eventuelle personskader i den forbindelse. Nr. 11 foreslog bestyrelsen at overveje anskaffelse af eget snerydningsudstyr – omkostning ca. kr. 6.000. Dette blev afvist af flere medlemmer pga. dårlige erfaringer med vedligeholdelse og pasning af fælles udstyr.

 

Karsten fremsatte forslag om etablering af legepladsudvalg. Dette blev positivt modtaget, og bestyrelsen opfordrede interesserede husstande til at melde sig til udvalget.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

_____________________                                          _____________________

Per Grundtvig Andersen (dirigent)                              Per Neumann (referent)