Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling Torsdag den 14. marts 2013 kl. 19 på Solvangskolen.

 

Deltagere: Husnr. 36, 38, 30, 15, 6, 20, 46, 28, 5, 7, 42, 40,

Fuldmagt: Husnr. 9

 

 

Dagsorden:

 

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2012 samt godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for år 2013 samt godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  1. Kontigent forhøjelse på 500,- årligt
  2. Forslag fra medlemmer.

                                                              i.      Det princip besluttes, at af de 5 træer ud mod Lillevang fældes de 2 yderste, henholdsvis ud for hus 19 og 32. Det pålægges bestyrelsen at indhente tilbud om de dermed forbundne omkostninger. Senest med budgettet for 2014 fremlægges et økonomisk overslag herom.

                                                            ii.      Forhøjelse af honora til kasserer til 3.000,-

                                                          iii.      Udarbejdelse af forslag til revideret ordensreglement

 1. Valg til bestyrelsen. På valg er:
  1. Sekretær, Henrik Eriksen (no. 40), genopstiller
  2. Kasserer, Michael Bissø (no. 7), genopstiller ikke
  3. Vibeke Scmidt (no. 18), genopstiller ikke
  4. Supplant, Lilly Halberg (no. 28), genopstiller som suppleant
 2. Valg af revisor og revisorsuppleant
 3. Eventuelt:

 

 

 

Ad.1. Valg af dirigent

Foreningens formand Jytte Mouritzen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Per Grundtvig (No 42) som generalforsamlingens dirigent. Per accepterede og blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Dirigenten bad sekretæren om at notere de fremmødte husstande og de modtagne fuldmagter. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

 

 

Ad.2. Formandens beretning

Formanden havde ikke yderligere kommentar til den omdelte skriftlige beretning.

 

Ole Gamst (no 36) spurgte ind til tidligere fremsatte forslag vedr. ”forhøjelse af grundejerforeningens pant i de enkelte ejendomme” samt ”oprettelsen af  en vedligeholdelse fond” (begge forslag fremsat på Generalforsamlingen i 2010). Det blev pålagt den kommende bestyrelse at genoptage disse emner.

 

Det blev også foreslået at flytte punkt 4 (budget) til efter at foreslag fra bestyrelse eller medlemmer var behandlet. Dette således at eventuelle økonomiske ændringer kunne indgå i det kommende budget. Der var enighed om at ændre dagsorden på dette punkt.

 

Ad.3. Revideret regnskab 2012

Kassereren Michael Henneberg Bissø henviste til det udleverede reviderede regnskab og konstaterede, at årets underskud blev på kr. 11.415,35. Årsagen til dette er primært snerydning samt fældning af de store træer på legepladsen.

Det blev foreslået at snerydning bliver et selvstændigt punkt i budgetet, hvilket kassereren tager til efterretning.

Regnskabs påtegning fra Revisor vedrørende betaling for de 2 første snerydning blev gennemgået. Der er tale om forsvundne kvitteringer, såvel kasserer som sekretær bekræfter betalingen af den snerydning der foregik i Januar og Februar 2012.

 

Ad.4. Foreslag fra bestyrelse eller medlemmer

a)      Kontigent forhøjelse på 500.- årligt

Bestyrelsen ser sig nødsaget til at forhøje kontigentet såfremt snerydning skal forsætte de kommende år.

Dette medførte en livlig diskussion hvor såvel nødvendigheden af snerydning, samt andre udgifter såsom extraordinære træbeskæringer, potentielle skadesudbedringer af skurtag og/eller asfalt blev bragt på bane. Bestyrelsen kigger på alternative snerydnings muligheder.

Foreslaget, om en kontigent forhøjelse, blev vedtaget med 12 stemmer for, 1 imod.

 

b)      Foreslag fra medlemmer

1)      Tilbud på fældning af 2 træer mod Lillevang og inkludere senest i 2014 budget

Strygning eller direkte fældning blev diskuteret og holdninger tilkendegivet, det blev bla. nævnt at de omkring liggende tage/tagrender og nedløb stoppes grundet de mange blade. Tilsyneladende er der stemning for at beholde træerne, hvilket bestyrelsen tager til efterretning. Bestyrelsen forbeholder sig dog ret til at fælde 1 eller flere træerne, uden varsel, såfremt træerne på et tidspunkt udgør en risiko for de omkring liggende bygninger.

Forslaget om at indhente tilbud og inkludere senest i 2014 budget blev vedtaget med 12 stemmer for og 1 der ikke stemte (fuldmagt).

 

2)      Forhøjelse af honora til kasserer på 1.000,- til i alt 3000,-

Foreslagsstiller, Per Gruntvig, begrundede forhøjelsen med at det evt kunne tiltrække andre kandidater til posten som kasserer. Såfremt opgaven skulle udlicereteres ville omkostningen blive væsentligt forøget.

Michael (nuværende kasserer) oplyste at forhøjelsen ikke ville få indflydelse på hans holdning og foreslagsstiller trak forslaget.

Dirigenten (Per Gruntvig) gik herefter direkte til valg af kasserer. Referant (No 40) gjorde opmærksom på at dette var en væsentlig ændring iht dagsordenen og at valget skulle behandles under et senere punkt. Dette sad diregienten overhørigt. Efter lidt debat dirigent og kasserer imellem valgte kasserer at genopstille, dog kun for 1 år.

Dirigenten spurgte om der var andre kandidater, hvilket der ikke var, hvorefter Michael blev genvalgt med akklamation.

 

3)      Udarbejdelse af revideret ordensreglement

Foreslagsstiller, Ole Gamst, begrundede foreslaget med at det nuværende regelement var utidssvarende feks. ikke tog højde for evt. store trampoliner i haverne.

Bestyrelsen blev pålagt, med 10 stemmer for, at nedsætte et udvalg for en revidering af ordensreglementet. Der var 2 blanke stemmer.

 

Ad.5 Budget 2013

Kassereren fremlagde budget for 2013. Der er budgetteret med et overskud på kr. 3.700,-

Den vedtagne kontigent forhøjelse, i alt 16.500,- øremærkes snerydning.

Der tilføjes note i regnskabet hvori der tages højde for eventuelle ekstraordinære opkrævninger vedr. hel eller delvis dækning af Grundejerforeningens omkostninger til udbedring af tagskader på fællesskur.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad.6 Valg af bestyrelses medlemmer

Nedenstående bestyrelsesmedlemmer valgt med akklamation

a)      Sekretær, Ole Gamst (no 36), ny valgt

b)      Kasserer, Michael Bissø (no 7), genvalgt for 1 år

c)      Menigt medlem, Carsten R. Elin (no 15), ny valgt

d)     Suppliant, Lilly Halberg (no 28), genvalgt

 

Ad.7. Valg af revisor og revisorsuppleant

Per Gruntvig (no42), blev valgt som revisor. Jens Dyrvig, nr. 44 blev valgt

som revisorsuppleant – begge med akklamation.

 

Ad.8. Eventuelt

Den dæmpet belysning på Grundejerforeningens område blev diskuteret. Der har tidligere været forsøg med andre og stærkere pærer, men udfra et både synsmæssigt som økonomisk perspektiv er det nuværende valgt. Det er tilladt grundejerne opsætte ekstra, bevægelsesstyret, belysning i carporte. (Der henvises i øvrigt til vedtægternes §6 stk.10)

Der har i årets løb været en alt for dårlig kommunikation i Grundejerforeningen, såvel i speciffike sager fra bestyrelsen som internt medlemmer imellem!! Der blev givet utallige eksempler. Det kan ikke være rigtigt at alt skal skrives ned, sendes per mail eller løftes op til bestyrelses niveau! Hvad er formålet, hvorfor kan vi ikke tale sammen når der opstår et problem imellem medlemmerne. Vi er blot 33 ejendomme, der alle har lige ret til at være her. Det handler i bund og grund om at respektere hverandre! Der er vel ikke nogen bosat på Røsevangen med det formål at genere alle andre!

Generalforsamlingen afsluttes med at opfordring til alle, om at kommunikere bedre internt, snak fremfor skrive… Respekter regelmentet og hinnanden

 

 Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

 

___________________                                  ________________

Per Grundtvig Andersen                                  Henrik Alm Eriksen

(dirigent)                                                                        (referent og afgående sekretær)

 

 

 

_____________                                       ____________                    ___________                                                                     

Jytte Mouritzen                        Michael Bissø Lilly Halberg  

(formand)                                                 (kasserer)

 

 

_____________                                       ____________________

Jesper Sørensen                      Ole Gamst

                                                                 (Ny sekretær)