Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen mandag den 15. marts 2004 kl. 19 i på Stavnsholtskolen.

 

Deltagere:       Ulige numre: 7, 9, 11 og 15

            Lige numre: 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 32, 36, 38, 40, 42, 46

            Fuldmagt: 13

 

Dagsorden:     1. Valg af dirigent

            2. Formandens beretning

   3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab afsluttet pr. 31.12.2003 samt   

     godkendelse af samme

4. Fremlæggelse af budget for år 2004 samt godkendelse af samme

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad. 1.           Vores formand Mogens Kokholm (nr. 4) bød velkommen og spurgte forsamlingen, hvem der ønskede at påtage sig rollen som dirigent. A.G. Lommer, nr. 15 erklærede sig villig til at varetage hvervet og blev valgt med akklamation. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle fremmødte var stemmeberettigede. 18 husstande var repræsenteret.

 

Ad. 2.            Formanden Mogens Kokholm gennemgik beretningen, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Derefter var der en debat om nogle af temaerne i beretningen.

Nr. 38 spurgte om tidspunkt for maling af pergolaer og carporte. Formanden svarede, at det skal ske i 2004. Sekretæren Per Neumann henviste i øvrigt til oversigt over vedligeholdelsesplan på grundejerforeningens hjemmeside. Der udsendes besked om farvevalg sammen med referatet.

Nr. 15 spurgte, hvilke udeståender der er med vedligeholdelse. Formanden svarede, at det drejer sig om: kloak, tagrender, tage og flisegange. Specielt vedr. tagrender opfordres de enkelte husrækker til selv at gå sammen om evt. vedligeholdelsesprojekter eller udskiftninger.

Efter en god debat blev formandens beretning godkendt.

 

Ad. 3.            Kassereren Michael Henneberg Bissø gennemgik det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. I forhold til budgettet var der mindre afvigelser på vedligeholdelse af fællesarealer, el/vedligeholdelse og udgiften til gartner. Årets resultat blev et overskud på kr. 19.125,87. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4.            Kassereren gennemgik budgettet for 2004. Budgettet blev herefter vedtaget.

 

Ad. 5.            Fra bestyrelsen var der sammen med indkaldelse til generalforsamlingen udsendt ”Forslag til finansiering af murværk”. Formanden startede med at motivere bestyrelsens forslag yderligere og konstaterede samtidig, at kun 21 af foreningens 33 medlemmer har svaret på ”tilkendegivelse til finansiering”. Herefter var der en god debat om renoveringen. Nr. 36 ønsker at murene bevares aht. det arkitektoniske indtryk af Røsevangen. Nr. 6 er direkte imod at erstatte murene med hæk/beplantning mest aht. besværlighederne med at holde/vedligeholde beplantning. Nr. 15 imod at fjerne murene. Nr. 9 tilhænger af renovering/bevaring af mure. Nr. 42 spurgte til antallet af indhentede tilbud på renovering. Formanden svarede, at der var indhentet flere tilbud og at der ventes yderligere et. Nr. 36 spurgte, om foreningen evt. kan optage lån til arbejdet. Formanden svarede, at det kan vi, men vi hæfter solidarisk. Det foreløbige resultat af tilkendegivelser til bestyrelsens forslag er: 18 for og 3 imod. Bestyrelsen indhenter nu svar fra de resterende medlemmer og tager herefter stilling til sagen.

                      Nr. 11 havde fremsat forslag med følgende ordlyd: ”Forslaget til generalforsamlingen går ud på, at i stedet for at renovere/reparere de 4 små mure, der opdeler parkeringspladsen, skal de helt fjernes. I stedet skal der opsættes enten et træplankeværk eller en hæk.” 3 husstande stemte for og 16 imod. Forslaget er hermed forkastet.

 

Ad. 6.            På valg var formanden Mogens Kokholm, nr. 4, bestyrelsesmedlem Torben Dahlfelt, nr. 22 og suppleant Vibeke Greby, nr. 18. Alle havde erklæret sig villige til genvalg, og der blev ikke opstillet modkandidater. Der var genvalg til alle 3.

 

Ad. 7.            Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad. 8.            Nr. 36 gjorde sig til talsmand for, at det ikke direkte forbydes (specielt børnefamilier) at have katte i Røsevangen, idet det er meget betydningsfuldt for børn at have kæledyr. Formanden svarede, at debatten var startet med en klage fra en grundejer over at katte angiveligt skulle have lavet ridser i hans bil. Derfor har bestyrelse indskærpet reglerne i foreningens ordensreglemet, men vil i øvrigt ikke forfølge sagen yderligere. Nr. 38 opfordrede til, at der til foråret suppleres med nye hækplanter i hegnet imod Lillevangsvej.

 

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

 

           

 

                        A.G. Lommer              Per Neumann

 

                              Dirigent                               Referent