Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 15. marts 2006 kl. 19 i Kulturhuset.

 

Deltagere: Husnr. 2,4,5,6,7,9,18,22,30,36,42

Fuldmagt: Husnr. 14,28

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2005, samt godkendelse af samme
  4. Fremlæggelse af budget for år 2006, samt godkendelse af samme
  5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Ad.1.

Foreningens formand, Mogens Kokholm, nr. 4 bød velkommen og spurgte forsamlingen, hvem der var villig til at påtage sig hvervet som dirigent. Karen Gibsholm Madsen, nr. 36 blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Formanden henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Herefter orienterede formanden om nye ejere/medlemmer i husene nr. 16 og 24, samt at nr. 10 er sat til salg.

Flere medlemmer stillede spørgsmål til beretningens punkt om stilskifte i forbindelse med fremtidig renovering af de sorte træfacader. Formanden pointerede, at der ikke var tale om et konkret forslag, men at emnet havde været drøftet i bestyrelses i forbindelse med de mere langsigtede vedligeholdelsesplaner for Røsevangen. Der er således blot tale om et ”debatoplæg”.

Nr. 36 erklærede sig utilfreds med farveforskel i mursten i forbindelse med renovering af murene ved parkeringspladsen. Der var dog enighed om, at det væsentligste var, at renoveringen iøvrigt nu er udført tilfredsstillende.

Herefter blev beretningen enstemmigt godkendt.

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø, nr. 7 henviste til det reviderede regnskab og konstaterede, at årets overskud blev på kr. 26.372,08. Michael gennemgik note 1-3 til regnskabet, hvoraf det fremgår, at de væsentligste årsager til det forøgede overskud er en aftalt reduktion i betalingen for renovering af mure og en udskydelse af beskæring af hegn til 2006.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2006. Nr. 42 foreslog honorering af kassereren med henvisning til foreningens vedtægter, §9, stk. 4. Der var tilslutning til fastsættelse af et årligt vederlag på kr. 1000 til foreningens kasserer. Videre spurgte nr. 42, om udgift til en ny tagstige var indregnet i budgettet. Bestyrelsen vil fremlægge forslag til honorering af kassereren til den ordinære generalforsamling næste år. Bestyrelsen vil tage initiativ til indkøb af tagstige. Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

 

Ad.5.

Sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen var udsendt forslag fra nr. 30 til etablering af bevægelsesafhængig vognportbelysning. Forslagsstilleren motiverede forslaget, og herefter var der en livlig debat omkring fordele og ulemper ved en sådan løsning. Herefter blev forslaget sat til afstemning med følgende resultat:

8 medlemmer stemte FOR forslaget

3 medlemmer stemte IMOD forslaget

2 medlemmer undlod at stemme

Med henvisning til foreningens vedtægter §8, stk. 5 kan forslag, der indeholder vedtægtsændringer, kun gyldigt vedtages, hvis mindst 2/3 af medllemmerne er mødt frem på generalforsamlingen. Bestyrelse skal derfor inden en måned indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de på denne lovligt afgivne stemmer.

 

Ad.6.

I henhold til foreningens vedtægter var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

Formand Mogens Kokholm, nr. 4, ordinært medlem Torben Dahlfelt, nr. 22. Formanden ønskede ikke at genopstille. Nr. 42 havde fået tilsagn fra Kringelbach, nr. 13, som var villig til at stille op som ordinært bestyrelsesmedlem – men ikke som formand. Torben Dahlfelt modtog genvalg. Da der således ikke er opstillet kandidat til formandsposten, enedes man om, at generalforsamlingen bemyndiger den nye bestyrelse til at konstituere sig snarest

Der var genvalg til suppleantposten, idet Vibeke Greby, nr. 18 har tilbudt at fortsætte.

 

Ad.7.

Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad.8.

Per Neumann takkede på bestyrelsens vegne Mogens for hans store og gode indsats som formand siden 1999, og forsamlingen kvitterede med klapsalver.

Nr. 6 foreslog fællesaktiviteter til snerydning, således at renovationsfolkene kan afhente skrald.

Nr. 30 oplyste, at foreningens vedtægter figurerer dobbelt på hjemmesiden. Samtidig opfordres bestyrelsen til at ”reklamere” lidt mere med web-adressen på foreningens hjemmeside.

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og formanden sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

_____________________                                          _____________________

Karen Gibsholm Madsen (dirigent)                             Per Neumann (referent)