Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 15. marts 2011 kl. 19 på Solvangskolen.

 

Deltagere: Husnr. 5,7,9,6,10,12,14,18,24,28,30,32,36,38,42

Fuldmagt: Ingen

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2010 samt godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for år 2011 samt godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  1. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter
  2. Vedligeholdelse af gavle, oplæg til ændret vedligeholdelsesplan og eventuel udskiftning. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingens indvilgelse til at følge lægmands (gartner) anbefaling om ikke at fortsætte vedligeholdelse (maling) af de 3 gavle (16,19,32)
  3. Bestyrelsen indstiller til kontingent forhøjelse på 250,- halvårligt, hvilket skal dække underskuddet på den løbende drift.
 6. Valg til bestyrelsen og valg af 1 suppleant til bestyrelse. På valg er:
  1. Formand
  2. Kassere
  3. Én repræsentant
  4. Suppleant til bestyrelsen
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Ad.1.

Foreningens konstituerede formand Jytte Mouritzen (nr. 5) bød velkommen til den ordinære generalforsamling og foreslog på bestyrelsens vegne Per Grundtvig Andersen (nr. 42) som generalforsamlingens dirigent, og han blev valgt med akklamation. Da bestyrelsens sekretær havde forfald, bad formanden Per Neumann (nr. 9) om at varetage hvervet som referent.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Dirigenten bad sekretæren om at notere de fremmødte husstande. Bestyrelsen havde ikke modtaget fuldmagter. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Jytte Mouritzen oplæste beretning for det forløbne år, og dirigenten åbnede for spørgsmål til beretningen. Indledningsvis var der en debat om snerydningen i vinter og de problemer, det havde skabt for bortkørsel af renovation. Det blev konstateret, at det ikke så meget var manglende snerydning i Røsevangen – men derimod i indkørsel fra Ryttergårdsvej til Dyssevangen, der havde skabt problemer. Herefter var der en lang debat om trampolinen. Følgende uddrag af de fremkomne spørgsmål/bemærkninger: Hvem har truffet beslutning om anskaffelse? – Svar: Det har bestyrelsen med betaling fra konto for fællesarealer. Legeredskaber bør placeres på legepladsen og må ikke benyttes efter kl. 20. Svar fra bestyrelsen: Der er ikke plads til yderligere et legeredskab. Hvem har ansvaret, hvis nogen kommer til skade på trampolinen? Svar fra bestyrelsen: Foreningen har ansvarsforsikring. Flere foreslog at placere trampolinen imellem hækken og den lave gule mur ud imod Lillevangsvej – vel at mærke lige midt imellem husene nr. 19 og 32. Dirigenten foreslog en vedledende afstemning blandt de fremmødte husstande. Det gav følgende resultat: For nedlægning af trampolinen stemte 6, for bevarelse stemt 5 og 4 undlod at stemme. Generalforsamlingen opfordrede herefter bestyrelsen til at gennemføre en vejledende afstemning blandt samtlige 33 medlemmer – og derefter træffe en beslutning. Der var ingen yderligere bemærkninger til beretningen, og den blev herefter vedtaget med akklamation. Den skriftlige beretning rundsendes sammen med dette referat.

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø (nr. 7) henviste til det udleverede reviderede regnskab og konstaterede, at årets overskud blev på kr. 12.554,24. Det var primært lavere udgifter på gartnerkontoen og kontoen for fællesudgifter der var årsag til det gunstige resultat. På given foranledning oplyste kassereren, at den i balancen oplyste restance nu er nedbragt til kr. 3000 – desværre hos et enkelt medlem!

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2011. Der er budgetteret med et overskud på kr. 7.400.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad.5

a. Der var ikke modtaget forslag fra medlemmerne.

 

b. Dirigenten startede med at anfægte dagsordensteksten under dette punkt, idet der ikke var udsendt ”oplæg til ændret vedligeholdelsesplan” til medlemmerne. I forhold til dagordenens tekst under pkt. 5 b blev der stillet spørgsmålstegn ved gartnerens faglighed mht. vedligeholdelse af gavle. Specielt fra nr. 32 var der en påstand om, at gavlene ikke er vedligeholdt fagligt korrekt. Endvidere påstand om, at gavlene ikke er malet i 2010 i henhold til vedligeholdelsesplanen. Efter en del debat foreslog dirigenten, at der nedsættes et ”gavludvalg”, der kan drøfte situationen og komme med en indstilling til bestyrelsen. Der var tilslutning til denne ide fra forsamlingen, men man var ikke helt enige om udvalgets sammensætning. Nogen mente, at det kun var ”gavlhusene”, der skulle med i udvalget. Andre mente, at der skulle være ligelig repræsentation af gavlhuse og andre huse. Der var mest stemning for sidstnævnte. Bestyrelsen udsender orientering og invitation til at deltage i gavludvalget til alle medlemmer og sikrer efterfølgende, at der sammensættes et udvalg på 4 medlemmer. Preben Eckeroth (nr. 32) meldte sig til udvalget. Det nedsatte udvalg har bl.a. til opgave 1) At fremkomme med oplæg til en ændret vedligeholdelsesplan og 2) Undersøge og klarlægge hvad en forskriftsmæssig behandling af gavlene tilsiger – samt foreningens forpligtelser i forhold hertil.

Bestyrelsen blev pålagt at udsende spørgeskema til den under dagsordenens pkt. 2 nævnte afstemning om trampolinen sammen med invitationen til gavludvalget.

 

c. Der var ingen bemærkninger til bestyrelsens forslag om kontingentforhøjelse. Forslaget hermed vedtaget.

 

Ad.6a

Den konstituerede formand Jytte Mouritzen accepterede opstillingen som foreningens formand, og hun blev valgt med akklamation.

 

Ad.6b

Michael Henneberg Bissø blev genvalgt med akklamation.

 

Ad.6c

Henrik Andersen (nr. 10) blev genvalgt med akklamation. Vibeke Schmidt (nr. 18), der er trådt ind i bestyrelsen som suppleant i løbet af året, blev valgt med akklamation.

 

Ad.6d

Lilli Halberg Bruun (nr. 28) blev valgt med akklamation.

 

Ad.7.

Per Grundtvig Andersen blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen (nr. 30) blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant – begge med akklamation.

 

Ad.8.

Jytte Mouritzen fremførte tilbud fra nærpolitiet om at komme og holde foredrag om tyveri-beskyttelse. Nr. 32 opfordrede til beskæring af de høje træer imod Lillevangsvej igen i 2012. Det blev aftalt at indkøbe ny tagstige, da den gamle er blevet stjålet. Stigen skal opbevares på et sted, hvor den ikke er synlig fra Lillevangsvej, og den skal så vidt muligt sikres med en hængelås. Vi har haft frostsprængning i det fælles redskabsrum, og der er bestilt reparation.

 

HUSK den fælles forårsoprydning søndag den 10. april 2009 kl. 10-14.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og formanden sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

___________________________                              _____________________

Per Grundtvig Andersen (dirigent)                              Per Neumann (referent)