Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 16. marts 2010 kl. 19 på Solvangskolen.

 

Deltagere: Husnr. 5,7,9,15,10,12,14,16,18,22,30,36,42

Fuldmagt: Ingen

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2009 samt godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for år 2010 samt godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  1. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter
 6. Valg til bestyrelsen og valg af 1 suppleant til bestyrelse. På valg er:
  1. Formand
  2. 1 bestyrelsesmedlem
  3. Sekretær Per Neumann udtræder af bestyrelsen)
  4. Suppleant til bestyrelsen (Vibeke Schmidt)
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Ad.1.

Foreningens formand Henrik Villumsen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og spurgte, om der var forslag til dirigent. Per Grundtvig Andersen, nr. 42 tilbød at påtage sig hvervet, og han blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Dirigenten bad sekretæren om at notere de fremmødte husstande. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Formanden Henrik Villumsen afgav beretning for det forløbne år. Der var ingen bemærkninger til beretningen, og den blev herefter vedtaget med akklamation. Den skriftlige beretning rundsendes sammen med dette referat.

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø henviste til det udleverede reviderede regnskab og konstaterede, at årets underskud blev på kr. 4.997,32. Der var bemærkning fra nr. 30 om, at udgiften til trampolin burde fremgå af driftsregnskabet i stedet for at blive trukket fra i balancen under fællesarealer. Nr. 30 spurgte videre om de to restancer er betalt. Kassereren oplyste, at der stadig er en restance.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2010. Der er budgetteret med et beskedent underskud på kr. 2.050. Nr. 30 gjorde opmærksom på en fejl i overførsel af saldo på hensættelse til maling af gavle fra sidste år. Kassereren tilretter budgettet i overensstemmelse med bemærkningen.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad.5

Fra Henrik Am, nr. 40 har bestyrelsen modtaget følgende:

- Oprettelse af en vedligeholdelses "fond" (eller konto om i vil).

Formål er at hensætte til større vedligeholdelser feks. fliser, tag, asfalt. Der er altså IKKE tale om planlagte vedligeholdelser såsom gavle, maling, beskæring, legeplads.  

Jeg forestiller mig at der årligt indbetales 1200-2400,- pr husstand og opkræves sammen med kontingent.

 

- Forhøjelse af grundejerforeningens pant i de enkelte ejendomme.

Pantet er utidssvarende hvorfor foreslås forhøjet til dkk 15.000,- (mener lovgivning giver mulighed for op til 30.000)

Jeg formoder der vil være modstand mod en evt. forhøjelse grundet tinglysnings afgift og gebyr. Hvis dette er tilfælde kunne den kommende bestyrelse undersøge mulighederne for først at iværksætte forhøjelsen ved det næste ejerskifte. Hvis dette er muligt kunne en ekstraordinær general forsamling tage endelig stilling.

 

- Indkøb af fejemaskine

Ville det være en ide at købe en fejemaskine til beboernes brug feks. sne på gange og stier såvel som parkeringspladsen. Den ville også kunne bruges til blade om efteråret... 

 

Det kunne være interessant at diskutere disse punkter på generalforsamlingen og derved ligge nogle retningslinjer for den kommende bestyrelse.

 

Efter en drøftelse af forslaget vedr. vedligeholdelsesfond blev det besluttet at bede den nye bestyrelse overveje mulige løsninger samt tilhørende forslag til ændringer i foreningens vedtægter.

 

Forslaget om forhøjelse af foreningens pant i de enkelte ejendomme blev også drøftet. På en tidligere generalforsamling er det vedtaget at forhøje pantet fra oprindeligt kr. 1.000 til kr. 5.000. Der er imidlertid usikkerhed om, hvorvidt dette skal tinglyses på den enkelte ejendom for at være retsgyldigt. Generalforsamlingen opfordrede den nye bestyrelse til at undersøge dette nærmere.

 

Forslaget om indkøb af fejemaskine blev også drøftet, men blev ikke sat under afstemning. Dirigenten foreslog, at den nye bestyrelse udarbejder et idekatalog for evt. nyanskaffelser.

 

Ad.6a

Henrik Villumsen, nr. 16 gav tilsagn om at fortsætte som formand for endnu et år med det forbehold, at han måske ikke kunne blive siddende i hele perioden. Forsamlingen gav tilslutning til dette og Henrik blev genvalgt med akklamation.

 

Ad.6b

Jytte Mouritzen, nr. 5 modtager genvalg og blev valgt med akklamation

 

Ad.6c

Per Neumann, nr. 9 ønskede ikke at genopstille til sekretærposten. Der er modtaget skriftligt tilsagn fra Henrik Alm, nr. 40 om at stille op til bestyrelsen. Henrik blev valgt med akklamation. Den nye bestyrelse drøfter fordeling af arbejdsopgaver – herunder sekretærarbejdet.

 

Ad.6d

Vibeke Schmidt, nr. 18 modtager genvalg og blev valgt med akklamation.

 

Ad.7.

Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant – begge med akklamation. Det blev pointeret, at revisor ikke har til opgave at udøve bevillingsmæssig og dispositionskritisk revision.

 

Ad.8.

Nr. 14 foreslog opsætning af lavt hegn til beskyttelse af græsareal til højre for indkørsel ned til nr. 2-16. Nr. 30 spurgte om man er forpligtet til kun at modtage radio/tv-signal fra YOUSEE, der ejer antennekablingen i Røsevangen. Bestyrelsen mener ikke, dette er tilfældet. Fra flere sider blev nævnt, at ikke alle husejere havde foretaget den fornødne snerydning på gangstier og kørselsarealer. Bestyrelsen oplyste, at der er indhentet tilbud på fælles indkøb af træ til facaderenoveringer (plankeværk). Der vil blive udsendt nærmere info om dette senere.

HUSK den fælles forårsoprydning søndag den 18. april 2009 kl. 10-14.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og formanden sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

___________________________                              _____________________

Per Grundtvig Andersen (dirigent)                              Per Neumann (referent)