Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling mandag den 17/3-03 for grundejerforeningen Røsevangen.

 

Fremmødt var følgende husstande: 1,5,4,6,7,11,14,15,18,22,30,32

Afbud fra følgende husstande                 : 9

 

1.      Formanden bød velkommen til de fremmødte.

 

Jan fra nummer 30 blev enstemmigt valgt til dirigent.

 

2.      Årsberetningen.

 

Formanden kritiserede det ringe fremmøde til foreningens generalforsamling. Denne udvikling er også noteret ved fælles arrangementer og fælles oprydning. Bestyrelsen er generelt imod at indføre sanktioner mod de der ikke møder op til fællesoprydninger, men vi må konkludere at den moralske påtale ikke har været tilstrækkelig. Derfor vil vi gerne arbejde videre med generalforsamlingens forslag om et gebyr ved udeblivelse fra fællesoprydninger.

 

At medlemmerne ikke møder op til vores sociale arrangementer er ærgerligt for det er en glimrende mulighed for at skabe det sammenhold som vores forening nødvendigvis må bygge på. Det vil dog ikke ændre ved bestyrelsens målsætning om at forbedre de sociale aspekter i vores forening.

 

Tidligere har generalforsamlingen besluttet at udskifte de nuværende perlesten langs husnr. 2-16 samt 18-30 med græs. Nr 30 spurgte om denne beslutning kunne genovervejes da de foretrak at erstatte med nye perlesten.  Formanden redegjorde for økonomien omkring dette, hvor der på nuværende tidspunkt er vigtigere ting der skal repareres, eksempelvis vores mure. Bestyrelsen har lovet at indhente tilbud på at genanlægge nye perlesten. Betaling af en sådan renovering skal betales ved en ekstra regning til samtlige beboere.

 

Der er ved at blive indhentet  tilbud på reparation/renovering af murerne omkring parkeringsarealet. Der blev stillet forslag om eventuelt at erstatte dem med hæk eller stakit. Dette blev ikke bidraget af generalforsamlingen.

 

Nr. 14 spurgte vedrørende hullet i hækken ud imod Lillevangsvej ved nr. 46. Det blev sidste år besluttet at lukke denne gennemgang. Dette vil forhåbentlig blive gjort i år.

 

Nr. 30 mente at nedskæringen af nøddehegnet for enden af nr. 16, 30 og nr. 46 gjorde hegnet for tyndt og gennemsigtigt. Det blev aftalt at afvente sommerens blomstring af hegnet og herefter tage stilling til eventuel genplantning.

 

Herefter blev formandens beretning enstemmigt vedtaget.

 

3.      Kassererens fremlæggelse af regnskabet.

 

Kassereren redegjorde for årsregnskabet. Der blev spurgt til forrentningen af foreningens bankbeholdning. Det blev oplyst at det er minimalt, hvad man kan få af rente i dagens bankmarked. Omkring forbrug af tidligere års hensættelser redegjorde kassereren for at disse beløb er gået til maling af facader og renovering af legeplads.

 

Herefter blev regnskabet enstemmigt vedtaget.

 

4.      Budget for år 2003.

 

Kassereren gennemgik bestyrelsens budgetforslag for 2003. 

 

Det blev oplyst at NESA skylder os cirka 9.000 kroner for tidligere for højt opkrævet a’conto beløb for el.

 

Der blev spurgt til foreningens vandforbrug til ca. kr. 1.000. Formanden oplyste at forbruget kommer fra vandslangen ved redskabsskuret. Forbruget går primært til bilvask.

 

Nr. 30 ville gerne vide om de kr. 6.000 som bliver afsat til fællesarrangementer alene dækker sommerfesten. Kassereren oplyste at det faktiske beløb til sommerfesten er cirka kr. 1.200. Resten dækker de to oprydningsdage samt fastelavnsarrangement.

 

Det blev foreslået at sommerfesten kun skal afholdes hvert 2-3 år. Dette var der ikke flertal for.

 

Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

 

5.      Indkomne forslag.

 

Der var ingen indkomne forslag.

 

   

6.      Valg til bestyrelsen 

 

På valg var  Per Neumann, Michael Henneberg Bissø, Flemming Badino samt suppleant Vibeke Schmidt. Alle blev enstemmigt genvalgt.

 

7.      Valg af revisor samt revisorsuppleant.

 

Per Grundtvig Andersen (nr. 40) blev genvalgt til revisor og ligeledes blev Jan Jacobsen (nr. 30) genvalgt som revisor suppleant.

 

8.      Eventuelt.

 

Grundet faldende vandtryk spurgte nr. 14 om dette var et generelt problem. De fleste beboere har oplevet lavt vandtryk i et eller andet  omfang. Det skyldes formentlig til kalkning af vandrør.

 

 

Herefter takkede dirigenten af for god ro og orden samt for en hyggelig aften.

 

 

På bestyrelsens vegne

 

 

 

 

_____________

     Dirigent