Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2009 kl. 19 på Solvangskolen.

 

Deltagere: Husnr. 3,5,7,9,10,12,14,16,17,18,22,30,36,42,46

Fuldmagt: Husnr. 28

 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2008 samt godkendelse
 4. Fremlæggelse af budget for år 2009 samt godkendelse
 5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  1. Vedtægtsændring: Gebyr på udeblivelse ved forårs- og efterårsoprydning
  2. Eventuelle forslag fra medlemmer skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen jf. foreningens vedtægter
 6. Valg til bestyrelsen og valg af 1 suppleant til bestyrelse. På valg er:
  1. Formand
  2. Sekretær
  3. 2 bestyrelsesmedlemmer
  4. Suppleant til bestyrelsen, Vibeke Schmidt, modtager gerne genvalg
 7. Valg af revisor og revisorsuppleant
 8. Eventuelt

 

Ad.1.

Foreningens formand Henrik Villumsen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og spurgte, om der var forslag til dirigent. Jan Jacobsen, nr. 30 tilbød at påtage sig hvervet, og han blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Dirigenten bad sekretæren om at notere de fremmødte husstande og de modtagne fuldmagter. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Formanden Henrik Villumsen henviste til den omdelte skriftlige beretning. Der var ingen bemærkninger til beretningen, og den blev herefter vedtaget med akklamation.

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø henviste til det udleverede reviderede regnskab og konstaterede, at årets overskud blev på kr. 15.053,51.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2009. Der er budgetteret med et beskedent overskud på kr. 100.

Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad.5

Formanden gjorde opmærksom på, at det er bestyrelsen, der fremsætter forslaget om vedtægtsændring og at Aage Leth-Madsen fra nr. 3, har hjulpet med formuleringen. Herefter motiverede formanden forslaget om at indføre gebyr for manglende deltagelse i forårs- og efterårsoprydningerne. Herefter var der debat om formålet med de fælles oprydningsdage. Bestyrelsen fremhævede, at formålet med dagene både er at spare på udgifterne til foreningens gartner samt at fremme det sociale fællesskab i Røsevangen.

Dirigenten konstaterede, at der ikke var de nødvendige 2/3 af husstandene repræsenteret, og at det derfor ikke var muligt at vedtage forslaget til ændring af foreningens vedtægter. Forslaget blev herefter sat under afstemning med det resultat, at 15 stemte for (heraf 1 fuldmagt) og 1 stemte imod. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at tilpasse formuleringerne i det fremsatte forslag og snarest fremlægge dette til behandling på en ekstraordinær generalforsamling.

 

Ad.6a

Henrik Villumsen, nr. 16 ønskede umiddelbart ikke at genopstille til formandsposten. Dirigenten afsøgte herefter muligheden for kandidater til formandsposten blandt de fremmødte medlemmer. Da dette ikke gav resultat, gav Henrik Villumsen tilsagn om at fortsætte på posten med det forbehold, at han måske ikke kunne blive siddende i hele perioden. Forsamlingen gav tilslutning til dette og Henrik blev genvalgt med akklamation.

 

Ad.6b

Per Neumann, nr. 9 ønskede ikke at genopstille til sekretærposten. Dirigenten afsøgte også her muligheden for kandidater til sekretærposten blandt de fremmødte medlemmer. Under den efterfølgende debat fremsatte Per Grundtvig Andersen, nr. 42 forslag om, at arbejdet som sekretær kan honoreres i lighed med arbejdet som kasserer. Der fremkom forskellige forslag om alternative fordelinger af sekretærarbejdet. Da der herefter fortsat ikke meldte sig kandidater til posten, tilbød Per Neumann at tage et år mere på posten, således at der sikres en kontinuitet i arbejdet. Forsamlingen gav tilslutning til dette, og Per N blev valgt med akklamation.

 

Ad.6c

Vibeke Schmidt, nr. 18 indtrådte som suppleant i bestyrelsen i forbindelse med Kaare Kringelbachs udtræden i foråret 2008. Vibeke ønsker ikke at fortsætte i bestyrelsen, men stiller gerne op som suppleant igen. Henrik Møller-Clausen, nr. 46 genopstiller ikke til bestyrelsen. Der er således 2 ledige poster som bestyrelsesmedlem, der skal besættes. Henrik Andersen, nr. 10 og Jytte Mouritzen, nr. 5 meldte sig som kandidater. De blev begge valgt med akklamation.

 

Ad.6d

Vibeke Schmidt, nr. 18 blev valgt som suppleant til bestyrelsen og forsamlingen besluttede at give valg til endnu en suppleant, Mads Detlef Sørensen, nr. 17. Begge blev valgt med akklamation.

 

Ad.7.

Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant – begge med akklamation.

 

Ad.8.

Under dette punkt var der en del debat omkring ensartethed mht. udefra synlige facader. Det drejer sig om plankeværker ind til husenes forgårde og hegn til haverne imellem blokke med lige husnr. Det blev konstateret, at der igennem tiderne har været forskellige ønsker/beslutninger om ensartethed af disse hegn. Der ses således både raftehegn og flettede hegn. Forsamlingen fandt dette acceptabelt under forudsætning af, at hegnene holdes passende vedligeholdt og om fornødent udskiftes.

Der blev fremsat forslag om, at optage enkelte kørefliser omkring poppeltræerne på den fælles parkeringsplads, der hvor træernes rodnet har ”skudt” fliserne op. Dette gøres i forbindelse med den kommende forårsoprydning søndag den 19. april 2009 kl. 10-14.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og formanden sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

_____________________                                          _____________________

Jan Jacobsen (dirigent)                                               Per Neumann (referent)