Referat af generalforsamling i grundejerforeningen røsevangen.

 

Mandag den 18 marts 2002

 

Fremmødte: 2,4,5,6,7,11,14,18,20,22,24,28,30,38

Fuldmagter fra: 1,8,9,12,26,36,42.

 

1. Dirigent

Dirigent blev efter et stykke tid valgt, og valget faldt på Jan(30)

 

2. Formandens beretning

Formanden(Mogens) spurgte de fremmødte om de havde læst årsberetningen der var blevet sendt rundt på forhånd og om der var nogen spørgsmål til dette.

Der blev spurgt om hvorfor skuret ikke var blevet malet, dette er ikke gjort fordi at maleren ikke har haft tid. Under samme emne blev der diskuteret om farvekoderne på carportenes jern konstruktioner, disse koder kan læses i vores regulativer som nu er kommet på nettet : www.roesevangen_grf.subnet.dk

 

Bestyrelsen har besluttet at næste gang der skal males indkøber grundejerforeningen malingen som vil blive runddelt og trukket over næste afregning. Til forårsoprydningen vil de lige bjælker på carportene blive malet sådan at de kommer til at fremstå ens. Der blev stillet forslag om at der skal være strengere regler overfor beboere der ikke får udført malerarbejde og des lignende.

 

Nr. 30 syntes at standarden på vores huse, carporte og hegn generelt er af en ringe standard, der er flere der ikke maler hegnet ud mod fællesarealerne og er for længe om at få malet carporte. Det opfordres alle der er bagud med disse opgaver om snarest at få dette udbedret. Carporte der ikke er malet senest 15. april vil blive malet for den enkelte grundejers regning.

 

Der er bestilt reservedele til de ødelagte lamper mod parkeringspladsen ligesom bestyrelsen indhenter tilbud på reperation af læmurerne omkring parkeringsarealet.

 

Det blev foreslået at nytilflyttere skulle underskrive de seneste vedtægter og regulativer for at understrege de forpligtigelser der påhviler hver enkelt grundejer.

 

 Herefter blev  formandens beretning godkendt.

 

3. Kasseren.

Kasseren(Michael) fremlagde det reviderede regnskab for år 2001, og oplyste at årsagen til sidste års budgetoverskridelse til dels skyldes at gartneren er blevet dyrere end budgetteret, årsagen at der var en regning fra år 2000, som er indeholdt i regnskabet for år 2001. Endvidere har gartneren udført ekstra arbejde. Nøddehegn mod Jættevangen er blevet ryddet, han har fyldt grøften ud imod Lillevangsvej op med jord, således at hækken er nemmere at klippe og græsset på ydersiden nu vil blive slået to gange årligt i stedet for én.

 

Det blev oplyst at gavlene samt soklerne skal males i flg. numre 1, 11, 16, 30, 46.

Balancen blev gennemgået og herefter blev regnskabet godkendt.

 

4. Budget

Kasseren(Michael) fremlagde budgettet for år 2002, og informerede om at der skal såes græs helt ud til hækken bagved hus numrene 32-46 ud imod Lillevangsvej. Prisoverslag på ca. 10.000 kr.

Vi satser på i år at få opsat noget mere på vores legeplads. Bestyrelsen er ved at indhente forskellige tilbud. Det påtænkes at vi selv(ikke kun bestyrelsen) skal stå for opsætningen af disse legeredskaber da prisen ellers vil blive uforholdsmæssig høj, Så derfor meld jer til legepladsholdet hos Michael (nr. 7) eller Per (nr.9).

 

Under samme emne blev det oplyst at der er blevet givet en henstillelse til Jættevangens beboere om at ”holde deres børn lidt i ørerne med hensyn til at de render rundt på vores områder og til tider ødelægger visse ting. Dette vil også give fred til blomsterne/planterne og træerne så de kan komme op og blive flotte.

 

Nr. 14 spurgte til det tiltænkte hegn ind mod Jættevangen. Det er meningen at dette hegn skal stå I skellet som ellers bevæger sig med Jættevangens deponering af haveaffald I dette hegn. Desuden diskuteredes de store ”huller” ud imod Lillevangsvej bagved nr. 19 og 46 , der blev diskuteret om hvorvidt disse ”huller” skal lukkes helt eller delvist. Der blev ikke konkluderet på dette punkt, hvorfor bestyrelsen vil tage det med i overvejelserne vedrørende fællesarealerne.

Nr. 42 ville ikke stemme for budgettet.

Budgettet blev herefter godkendt.

 

5. Forslag fra bestyrelse/medlemmer.

Det blev oplyst at vedtægtsændringerne ikke kunne blive vedtaget, da Generalforsamlingen ikke var beslutningsdygtig til at foretage vedtægtsændringer.

Formanden forklarede omkring sivedrænene at det påhviler hver enkelt husejer, der har et sivedræn på deres matrikel, at stå for rensning af dette sivedræn. Holdbarheden for disse ligger på omkring 25 – 30 år, det vil altså sige at vi i snarlig fremtid evt. vil se flere problemer med disse.

Formanden informerede endvidere såfremt vi ikke præcisere vores regler på dette område er det den ejeren af den enkelte matrikel der er ansvarlig for skadesudbedring og betalingen herfor.

 

Nr. 38 fremlagde sit forslag og diskussionen gik herefter på om grundejerforeningen skal formidle finansiering og opkrævning på vegne af den pårørte grundejer i tilfælde af rækken skal deles om omkostningerne.

 

En prøveafstemning viste stort flertal for at rækken skulle deles om at betale omkostningerne.

18 (alle fremmødte)stemte for, mens 3 stemte imod forslaget (disse var alle fuldmagter). Det blev besluttet at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling for at gennemføre gyldig afstemning.

 

Nr. 22 femlagde forslag om lov til at isætte vinduer i på 2, sal på begge sider. Der foreligger en beslutning tilbage fra 1981, om kun at tillade sydvendte (mod Lillevangsvej) vinduer på 2. Sal I de lige husnumre. Der blev holdt en prøveafstemning der viste et stort flertal imod at ændre de eksisterende regler. 3 for og 14 imod, mens 4 undlod at stemme.

 

Nr. 2 fremlagde sit forslag omhandlende områderne med perlesten, der blev talt en del om hvorvidt dette skal laves om til græs eller om der skal lægges nye perlesten på. Nr. 28 henledte endnu engang opmærksomheden på at standarden for Røsevangen generelt skal højnes for vores alles bedste.

Efter lidt diskussion gik Nr. 2 med til at ændre det fremlagte forslag til at der kom til at stå ”alternativt græs i stedet for perlesten”. Det blev samtidig diskuteret, hvor høje paradisæbletræerne på disse stiarealer i grunden skal være.

Der blev foretaget endnu en prøveafstemning om hvorvidt der skal lægges græs i stedet for perlesten. 16 var for forslaget, 0 var imod forslaget mens 2 stemte hverken for eller imod.

Efter dette oplyste formanden om vores gartnerudvalg og opfordrede nr. 2 til at deltage I planlægningsmødet med gartneren.

 

Bestyrelsens forslag vedrørende indkrævningsgebyrer blev gennemgået af formanden.

Efter en præcisering af at der vil tilgå den enkelte grundejer én betalingspåmindelse inden der udsendes et rykkergebyr kunne der afholdes prøveafstemning vedrørende paragraf 6 stk. 2.

14 (heraf 2 fuldmagter) stemte for forslaget, 0 stemte imod forslaget mens 2 stemte hverken for eller imod forslaget.

Herefter blev der prøvestemt om paragraf 6 stk. 5

15 (heraf 2 fuldmagter) stemte for forslaget, 5 stemte imod forslaget.

 

Begge punkter vil være med på den ekstraordinære generalforsamling.

 

Formanden gjorde opmærksom på at bestyrelsen vil arbejde på opdatere vedtægterne.

 

6. Valg til bestyrelsen.

På valg er formanden Mogens Kokholm samt bestyrelsesmedlem Torben Dahlfelt. Begge modtog genvalg. Eftersom den tidligere suppleant  Flemming (nr. 11) er indtrådt i bestyrelsen da Claus Schmidt er udtrådt, skulle der vælges en ny suppleant. Vibeke Schmidt (nr.18) blev enstemmigt valgt.

Nr. 14 udbad sig navne og adresserne på bestyrelsens medlemmer, formanden opfordrede endnu engang folk til at bruge vores glimrende og flotte hjemmeside på adressen:

 

www.roesevangen_grf.subnet.dk

 

7. valg af revisor og revisorsuppleant.

På valg er revisoren Per (nr. 42), samt revisorsuppleanten Jan (nr. 30). Begge blev enstemmigt genvalgt.

 

8. Eventuelt.

Nr. 38 ønskede tegninger udleveret over hvor faskinerne og sivedrænene rent faktisk er. Formanden fremviste en original tegning over vores område, og fortalte samtidig at den ikke var målfast, så den kun var vejledende. Hvis man ønsker at få udleveret kopi af disse bedes man henvende sig til bestyrelsen..

 

Nr. 28 spurgte om hvilket system der er i vores snerydning og om der overhovedet er en aftale om dette. Farum kommune kommer ikke og fjerner sne inde på vores stikvej, det blev oplyst at vores forsikring ikke dækker personskader medmindre der er ryddet og fremkommeligt, så det vil sige at vi selv skal betale, så derfor få nu ryddet sneen væk fra vores stier og veje. Bestyrelsen undersøger mulighederne for at blive koblet på en eksisterende aftale hos de omkringliggende grundejerforeninger.

 

 

 

Nr. 11 oplyste at der stadigvæk er en del der kører ind imellem de lige husrækker med deres biler, det blev endnu engang oplyst at dette ikke er tilladt, alternativet er at vi får sat afspærringer op foran stierne, men disse vil jo ikke just blive særlig kønne. Nr. 30 oplyste at han ikke tror at fliserne tager yderligere skade af dette.

Der ligger et foreløbigt tilbud på etablering af nye flisegange i de lige husrækker på knap 80.000 kroner pr. række.

 

Efter dette takkede dirigenten for god ro og orden og opfordrede flere om at møde op på generalforsamlingerne.

 

 

 

 

 

 

 

Dirigent

Jan Jacobsen