Grundejerforeningen Røsevangen

http://www.roesevangen.webbyen.dk

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling mandag den 19. marts 2007 kl. 19 på Solvangsskolen.

 

Deltagere: Husnr. 4,5,7,9,11,13,15,16,18,20,22,24,28,30,32,36,42,46

Fuldmagt: Ingen

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning
  3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2006
  4. Fremlæggelse af budget for år 2007
  5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer
  6. Valg til bestyrelsen
  7. Valg af revisor og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

 

Ad.1.

Da foreningens formand ikke var nået frem til mødets start, bød sekretæren Per Neumann velkommen og spurgte forsamlingen, hvem der var villig til at påtage sig hvervet som dirigent. Karen Gibsholm Madsen, nr. 36 blev valgt med akklamation.

Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14 dage. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Per Neumann henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt sammen med indkaldelse til generalforsamlingen. Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til beretningen, som herefter blev enstemmigt godkendt.

 

Ad.3.

Kassereren Michael Henneberg Bissø, nr. 7 henviste til det reviderede regnskab og konstaterede, at årets underskud blev på kr. 12.907,19. Nr. 16 spurgte, om bestyrelsen indhenter alternative tilbud på gartneropgaven hvert 2. eller 3, år. Kassereren svarede, at det har været bestyrelsens vurdering, at vi ikke kunne få løst opgaven billigere ved anden leverandør. Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til alligevel at checke alternative tilbud.

Herefter blev regnskabet enstemmigt godkendt.

 

Ad.4.

Kassereren fremlagde budget for 2007. Foranlediget af forslag fra nr. 30 vedr. malingopgaver i 2007 oplyste kassereren, at bestyrelsen ikke har været opmærksom på hensættelser til betaling for maling af gavle i år, hvor alle gavle skal males (hvert 15. år). Det er dog bestyrelsens opfattelse, at malerarbejdet skal udføres, og at pengene så må forsøges fundet andre steder i budgettet for 2007. Forslaget fra nr. 30 bortfalder hermed.

Herefter blev budgettet enstemmigt vedtaget.

 

Ad.5.

Der var ingen forslag fra bestyrelsen. Fra nr. 13 forelå der to forslag:

Forslag 1

Under den kommende generalforsamling vil jeg gerne have følgende forslag til vedtægtsændring behandlet.

 

Som det er gældende idag skal der vælges en bestyrelse på 5 personer, disse bestyrelsesmedlemmer kan

i princippet vælges fra samme husrække, hvilket ikke er fair, da alle husrækker på denne måde ikke bliver

repræsenteret i bestyrelsen.

 

Derfor foreslår jeg at §9 stk. 1 i vedtægterne ændres til:

 

Bestyrelsen består af 5 medlemmer - en repræsentant fra hver husrække - der vælges på den ordinære

generalforsamling. Bestyrelsen bestemmer selv hvem der skal være formand, kasserer og sekretær.

 

Forslaget blev positivt modtaget, og der fremkom en række kommentarer:

 

Sammenfattende opfordrede generalforsamlingen bestyrelsen til at fremlægge revideret og gennemarbejdet forslag til næste ordinære generalforsamling.

 

Forslag 2

Under den kommende generalforsamling vil jeg gerne have følgende forslag til tilføjelser til vedtægterne

behandlet.

 

Privatbilismen har siden bygningen af af bebyggelsen RØSEVANGEN taget store skridt og

og flere og flere af bebyggelsens beboere har fået flere privatbiler, hvilket har givet et øget pres

på vores fælles gæsteparkeringsområde, da beboere med lige husnr. kun råder over en carport.

For at sikre at der også i fremtiden bliver plads til vore gæster foreslås nedenstående.

 

Under vedtægternes §6 laves et pkt. 15 A med følgende tekst:

 

På gæsteparkeringsområdet må der ikke henstilles campingvogne, trailere, last-og varebiler samt

både i mere en 8 timer.

 

Nr. 32 oplyste, at den lille varevogn, der for tiden holder parkeret på fællesparkeringspladsen tilhører deres søn, der bor i Røsevangen. Herefter var der en general debat om forslaget, og der blev fremsat forslag om, at ændringen kun skulle gælde større varevogne over 3500 kg. Dette vandt dog ikke tilslutning. Forslaget blev herefter sat under afstemning med følgende resultat:

 

Forslaget blev således godkendt, men generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at fremlægge forslaget til godkendelse på næste ordinære generalforsamling for at undgå indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

 

 

Ad.6.

I henhold til foreningens vedtægter var følgende bestyrelsesmedlemmer på valg:

Kasserer Michael Bissø, nr. 7, sekretær Per Neumann, nr. 9, ordinært medlem Flemming Badino, nr. 11. Formand Torben Dahlfelt, nr. 22 går af i forbindelse med flytning fra Røsevangen, og Flemming Badino ønskede ikke genvalg. Michael Bissø og Per Neumann modtog genvalg. Henrik Møller, nr. 46 og Henrik Villumsen, nr. 16 stillede op til de to ledige pladser i bestyrelsen og blev valgt.Generalforsamlingen gav sin bemyndigelse til, at den nye bestyrelse konstituerer sig snarest.

Der var genvalg til suppleantposten, idet Vibeke Greby Schmidt, nr. 18 har tilbudt at fortsætte.

 

Ad.7.

Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad.8.

Per Neumann takkede på bestyrelsens vegne Torben og Flemming for deres gode indsats i bestyrelsesarbejdet og forsamlingen kvitterede med klapsalver.

 

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og formanden sluttede med at takke for god ro og orden.

 

 

_____________________                                          _____________________

Karen Gibsholm Madsen (dirigent)                             Per Neumann (referent)