Grundejerforeningen Røsevangen

Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 25. marts 2015 kl. 19.30 på Solvangskolen

Deltagere: Hus nr. 4,5,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,24,28,30,36,38,42. Ved fuldmagt hus nr. 3

Dagsorden:

1.      Valg af dirigent

2.      Formandens beretning

3.      Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2014 samt godkendelse

4.      Kassererens fremlæggelse af budget for 2015 samt godkendelse

5.      Forslag fra bestyrelsen opsparing på kr. 3000 fordelt på 2. rater á 1500,- til brug for ny belægning

på Røsevangens område fliser og asfalt.

Forslag fra Ole Gamst nr. 36 om at bestyrelsen udarbejder en vedligeholdsplan for de kommende 5 til 10 år.m.m.

6.      Valgt til bestyrelsen

På valg er: Carsten Elin nr. 15 – genopstiller

Kaare Kringelbach nr. 13 genopstiller ikke

Nyt medlem til bestyrelsen samt suppleant

7.      Valg af revisor og revisorsuppleant

8.      Eventuelt

Ad.1.

Valgt til dirigent blev Henrik Willumsen hus nr. 16 som accepterede. Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægterne givne varsel på minimum 14. dage. Dirigenten bad sekretæren om at notere de fremmødte husstande og de modtagne fuldmagter. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretningen.

 

Ad.2.

Foreningens formand Jytte Mouritzen bød velkommen til den ordinære generalforsamling og oplæste den i forvejen omdelte skriftlige beretning. Samt bød velkommen til ny ejer af hus nr. 13.

 

Ad.3.

Kasserer Michael Henneberg Bissø gennemgik det udleverede reviderede regnskab for 2014 med tilhørende balance pr. 31.12.2014. Der var ingen spørgsmål, regnskabet blev enstemmigt godkendt.

 

Ad.4.

Kasserer Michael Henneberg Bissø fremlagde budget for 2015. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

 

Ad.5.

Forslag fra bestyrelsen om opsparing til ny belægning på Røsevangens område, asfalt og fliser m.m.

blev godkendt enstemmigt, men skal ved en ekstraordinær generalforsamling godkendes.

Henrik Willumsen og Michael Henneberg Bissø vil sideløbende undersøge om der er mulighed for at optage et lån til brug for nye fliser, hvilket der var stor opbakning til fra de fremmødte huse. Er dette muligt skal dette godkendes ved en ekstraordinær generalforsamling.

Forslag fra Hus nr. 36 Ole Gamst. Bestyrelsen påtog sig at udarbejde en vedligeholdelsesplan for de næste 5 til 10 år sammen med en repræsentant fra hver række på Røsevangen. Ole havde kontaktet Ole Hvid i hus nr. 12 som evt. kunne hjælpe med professionel viden.

 

 

 

Ad.6.

Valg til bestyrelsen: Henrik Willumsen hus nr. 16 som kasserer.

Mads Detlef Sørensen hus nr. 17 som suppleant

 

Ad.7.

Valg til revisor: Michael Henneberg Bissø.

Valg til revisorsuppleant: Per Neumann nr. 9

Ad.8.

Bestyrelsen kikker på arbejdsopgaver plus økonomi til vores gartner.

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og takker for god ro og orden.

 

 

 

 

Henrik Willumsen (dirigent)                                            Lilli Halberg Bruun sekretær