Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen mandag den 26. marts 2001 kl. 19.30 i samlingsrum 1 på Stavnsholtskolen.

 

Deltagere:       Ulige numre: 7, 9, 15

            Lige numre: 2, 4, 6, 10, 14, 18, 22, 24, 30, 32, 38, 42, 46

            Fuldmagt: 9 (nr. 1, 3, 5, 8, 11, 12, 13, 26, 28)

 

Dagsorden:     1. Valg af dirigent

            2. Formandens beretning

   3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab afsluttet pr. 31.12.2000 samt   

     godkendelse af samme

4. Fremlæggelse af budget for år 2001

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad. 1.           Vores formand Mogens Kokholm (nr. 4) bød velkommen og spurgte forsamlingen, hvem der ønskede at påtage sig rollen som dirigent. Da der trods flere opfordringer ikke meldte sig kandidater, påtog Mogens sig selv hvervet som dirigent med forsamlingens accept. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle fremmødte var stemmeberettigede. 16 husstande var repræsenteret, og der var modtaget 9 fuldmagter.

 

Ad. 2.            Formanden Mogens Kokholm gennemgik beretningen, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Derefter var der en debat om nogle af temaerne i beretningen.

Der blev spurgt om fliserne bag læmuren imod Lillevangsvej bliver fjernet samtidig med at flisegangene bag husnr. 1 og 19 nedlægges. Formanden bekræftede dette. Nr. 15 satte spørgsmålstegn ved det fornuftige i at nedlægge flisegangene og foreslog i stedet at lægge fliser helt ind til husgavlene. Bestyrelsen har valgt løsningen med at erstatte flisegangene med anlæg af græsplæne helt ind til gavlene af såvel økonomiske som vedligeholdelsesmæssige årsager. Da der er bred tilslutning til dette fastholdes beslutningen.

Nr. 30 påpegede, at perlestensrækken imellem husgavl og flisegang er ”væk”, og at dette areal derfor er meget svært at holde fri for ukrudt og vedligeholde. Der ses 2 løsninger på problemet: 1. Afgravning af 10-20 cm sten/jord og påfyldning af nye perlesten eller 2. Flisegang udvides helt ind til husgavl. Det blev også nævnt, at perlestensbedene langs flisegangene imellem de lige husnr. ligeledes trænger til en renovering. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

Nr. 42 gjorde gældende, at der er sket forskelsbehandling imellem nr. 16 og husrækken nr. 32-46 i forbindelse med reparation af sivedræn fra nedløbsrør til tagrender. Bestyrelsen har godkendt betaling af dette arbejde på foreningens regning for nr. 16, hvorimod der er udsendt regning til husrækken nr. 32-46 i forbindelse med reparation af sivedræn ved nr. 38. Formanden svarede, at årsagen til dette var, at bestyrelsen havde antaget, at sivedrænene generelt i bebyggelsen lå på fællesarealet og som sådan var et foreningsanliggende. I forbindelse med denne reparation blev det konstateret, at sivedrænene er placeret inden for de pågældende grunde. Senere lykkedes det at fremskaffe gamle situationsplaner for bebyggelsen, hvor sivedrænene er tegnet ind – blot ikke særligt præcist! Da problemet i nr. 38 opstod, blev sagen drøftet indgående i bestyrelsen (se referat af møderne 3/2000 vedr. hus nr. 16 og 5-7/2000 vedr. hus nr. 38). Bestyrelsen konkluderede, at betalingen af sådanne udgifter ikke var reguleret af foreningens vedtægter, men at det var bestyrelsens opfattelse, at det var sammenligneligt med vedtægternes §6, stk. 10 om vedligeholdelse af vognportene. Bestyrelsen påtog sig herefter at tage kontakt til en kloakmester og deltog efterfølgende i dennes besigtigelse af nedløb og sivedræn. Der blev indgået den aftale, at nr. 38 skulle sikre sig tilslutning til reparationen fra de øvrige huse i rækken. Bestyrelsen påtog sig at lægge ud for reparationen og efterfølgende udsende opkrævning til husene i rækken. Bestyrelsen besluttede samtidig at fremlægge forslag til ændring af foreningens vedtægter til regulering af sådanne forhold. Resten af debatten om dette emne blev henvist til behandling under fremlæggelse af bestyrelsens forslag senere på dagsordenen.

Der var en kort debat om den forestående almindelige vedligeholdelse med maling af vognporte og plankeværker. Bestyrelsen blev opfordret til at genopfriske reglerne for maling på nærmere fastsatte tidspunkter, således at husene i området fremtræder ensartede og pænt vedligeholdte.

Nr. 14 bad om råd mht. reparation af rådne brædder i taget på vognporten. Det blev oplyst, at de enkelte husrække selv har ansvaret for sådan vedligeholdelse.

Efter denne gode men lange debat blev formandens beretning godkendt.

 

Ad. 3.            Kassereren Michael Henneberg Bissø gennemgik det reviderede regnskab, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Årets resultat blev et overskud på kr. 10.974,62. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4.            Kassereren gennemgik budgettet for 2001. Budgettet blev herefter vedtaget.

 

Ad. 5.            Fra bestyrelsen var der forslag til ændringer i grundejerforeningens vedtægter. Forslaget var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det blev konstateret, at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da 16 medlemmer var repræsenteret, og der forelå 9 fuldmagter.

                      Formanden fremlagde bestyrelsens forslag. Herefter fortsatte debatten, der blev åbnet allerede under formandens beretning. Det kunne konstateres, at de fremmødte medlemmer havde forskellige synspunkter på, om betaling for reparation af sivedræn er et foreningsanliggende eller et anliggende for den enkelte husrække. Da debatten var udtømt, blev forslaget sat under afstemning med følgende resultat:

                      For forslaget stemte 8 af de fremmødte medlemmer samt 6, der stemte ved fuldmagt.

                      Imod forslaget stemte 8 af de fremmødte medlemmer samt 3, der stemte ved fuldmagt.

                      Hermed er forslaget forkastet, da der ikke er de nødvcndige 2/3 flertal jf. vedtægterne. Bestyrelsen blev opfordret til at nedsætte et lille udvalg blandt medlemmerne, der kan bearbejde problemstilling og fremsætte nyt forslag til ændring af foreningens vedtægter på dette område. Medlemmer, der er interesserede i at deltage i udvalgsarbejdet, eller som i øvrigt har konstruktive forslag til løsning af problemet, bedes henvende sig til bestyrelsen. Bestyrelsen indkøber snarest redskab til oprensning af den såkaldte sandbrønd ved nedløb fra tagrender. Det er fortsat de pågældende medlemmers opgave at rense disse sandbrønde for blade mv. Det skal endnu engang indskærpes, at vi alle jf. foreningens ordensreglement har pligt til at rense tagrender mindst en gang om året inden udgangen af november måned. (se hjemmesiden på http://www.roesevangen.subnet.dk)

                      Fra Per Neumann, nr. 9 var der forslag til ændret farvevalg for de langsgående limtræsbjælker, der bærer tagspær i husrækkerne 1-9 og 11-19. Der var en kort debat om forslaget. Der var enighed om at modificere forslaget, således at der skal være enighed om ændret farvevalg imellem begge husrækker, således at bjælkerne ikke fremtræder med forskellig farve ud imod det grønne areal ved lejepladsen. Herefter blev forslaget sat under afstemning, der gav følgende resultat:

                      For forslaget stemte 15 af de fremmødte medlemmer samt 6, der stemte ved fuldmagt.

                      Imod forslaget stemte ingen af de fremmødte medlemmer, men 2 ved fuldmagt.

                      Hverken for eller imod stemte 1 af de fremmødte medlemmer, samt 1 ved fuldmagt. Forslaget er hermed vedtaget. Forslagsstilleren vil herefter tage initiativ til at søge opnået enighed omkring skift af farvevalg.

 

Ad. 6.            På valg var kassereren Michael Henneberg Bissø, nr. 7, bestyrelsesmedlem Claus Schmidt, nr. 18, bestyrelsesmedlem Per Neumann nr. 9 og suppleant Flemming Badino, nr. 11. Alle havde erklæret sig villige til genvalg, og der blev ikke opstillet modkandidater. Der var genvalg til alle 4.

 

Ad. 7.            Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad. 8.            Bestyrelsen blev opfordret til at genudsende oversigt over fordeling af arbejdsopgaver i bestyrelsen, herunder kontaktpersoner.

                      På grundlag af en konkret episode, hvor en lastvogn forrige weekend bakkede ind på flisegangen ved husrækken 32-46 for at læsse brænde af ved nr.?, skal det endnu engang indskærpes, at flisegangene ikke må benyttes som indkørsel. Fliserne kan ganske enkelt ikke tåle det.

                      Endelig blev der (endnu engang) opfordret til at køre langsomt og forsigtigt på parkeringspladsen. Vi har alle et ansvar for at passe på de søde små børn i Røsevangen.

 

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

 

           

 

                        Mogens Kokholm                    Per Neumann

 

                              Dirigent                               Referent