Grundejerforeningen Røsevangen

 

 

 

Referat af ordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen mandag den 27. marts 2000 kl. 19 i samlingsrum 1 på Stavnsholtskolen.

 

Deltagere:       Ulige numre: 3, 5, 7, 9, 11, 19

            Lige numre: 4, 6, 12, 14, 16, 18, 22, 30, 42

            Fuldmagt: 1 (nr. 2)

 

Dagsorden:     1. Valg af dirigent

            2. Formandens beretning

   3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab afsluttet pr. 31.12.1999 samt   

     godkendelse af samme

4. Fremlæggelse af budget for år 2000

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmer

6. Valg til bestyrelsen

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Eventuelt

 

Ad. 1.           Torben Dahlfelt, nr. 22 blev enstemmigt valgt til dirigent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og at alle fremmødte var stemmeberettigede. 15 husstande var repræsenteret, og der var modtaget én fuldmagt.

 

Ad. 2.            Formanden Mogens Kokholm gennemgik beretningen, der var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Beretningen blev godkendt uden bemærkninger.

 

Ad. 3.            Kassereren Michael Henneberg Bissø gennemgik det reviderede regnskab, der var udsendt samen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Årets resultat blev et overskud på kr. 22.756,69.    Fra nr. 11 var der spørgsmål, om bestyrelsen har et mål med opsparingen i grundejerforeningen. Nr. 5 fremsatte synspunkt om, at det er rart med en lille formue, f.eks. til uventede kloakreparationer eller lignende. Formanden svarede, at bestyrelsen har drøftet opsparing til renovering af flisearealerne i bebyggelsen. Et overslag over udgiften til dette er kr. 80.000,- for hver flisegang. Regnskabet blev herefter godkendt.

 

Ad. 4.            Kassereren gennemgik budgettet for 2000. Under pkt. 3 er der afsat beløb til tilskud til sommerfest. Fra nr. 11 var der spørgsmål om dette tilskud dækker alle udgifter til festen, eller om der bliver deltagerbetaling. Formanden svarede, at der bliver deltagerbetaling. Der blev spurgt, om der skal males gavle i år. Formanden svarede, at gavlene ikke skal males i år. Af vedligeholdelsesplanen for husene fremgår det, at gavlene males hvert 3. eller 5. år afhængig af placering mod solen. Budgettet blev herefter vedtaget.

 

Ad. 5.            Der var ingen forslag fra medlemmerne. Fra bestyrelsen var der to forslag til ændringer i grundejerforeningens vedtægter og et forslag til ordensreglementet. Forslagene var udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen. Det blev konstateret, at forslagene ikke kunne behandles og vedtages på generalforsamlingen, da 2/3 af medlemmerne ikke var repræsenteret. Bestyrelsen indkalder til ekstraordinær generalforsamling inden 30 dage.

 

Ad. 6.            På valg var formanden Mogens Kokholm, nr. 4, bestyrelsesmedlem Ole Winstedt, nr. 6 og suppleant Winnie Delfs, nr. 16. Ole og Winnie ønskede ikke genvalg. Mogens Kokholm blev genvalgt som formand, Torben Dahlfelt, nr. 22 blev valgt som ordinært bestyrelsesmedlem og Flemming Badino, nr. 11 blev valgt som suppleant.

 

Ad. 7.            Per Grundtvig Andersen, nr. 42 blev genvalgt som revisor, og Jan Jacobsen, nr. 30 blev ligeledes genvalgt som revisorsuppleant.

 

Ad. 8.            Per Grundtvig Andersen gjorde opmærksom på, at der jf. vedtægterne ikke må dannes formue i grundejerforeningen. Endvidere opfordrede Per Grundtvig Andersen til, at der indføjes passus om opsigelighed for kabel-tv anlægget i ændringerne til ordensreglementets pkt. 6.

                      Winnie Delfs, nr. 16 nævnte problemer med tilstoppet kloak i weekenden (afløb fra taget). Det blev anbefalet at undersøge grundtegning (hos kommunen) for placering af sivedræn, og herefter få oprenset dette dræn om nødvendigt. Der blev også spurgt om, hvornår kanaloversigt og tilslutningsledninger til tv-anlæg blev udleveret. Kanaloversigt bliver omdelt når der kan modtages signal, og ledninger leveres snarest fra installationsfirma. Der blev spurgt om brædderne i carporte skal vedligeholdes af den enkelte husejer. Det skal de. Torben Dahlfelt, nr. 22 opfordrede til at sænke hastigheden på parkeringspladsen. Torben kritiserede i øvrigt ledningsarbejdet til kabel-tv anlægget og nævnte specielt de grimme hvide plasticrør. Michael Henneberg Bissø, nr. 7 tilføjede, at fordelerskabene var fejlplacet og skævt opsat. Formanden svarede, at bestyrelsen har accepteret en ”udvendig” løsning, men lovede, at undersøge muligheden for en kollektiv løsning med inddækning af plasticrørene.

                      Til sidst nævnte formanden, at bestyrelsen foreslår nedsættelse af legepladsudvalg. Det bliver for dyrt at købe færdige løsninger. Derfor satser vi på byg-selv løsning med financiering af materialer fra foreningen. Flisegangen ud til Lillevangsvej foreslåes nedlagt og erstattet af græs helt ud til hækken. Anlæggelse af petanque-bane overvejes. Der kom også en henstilling til at huske rensning af tagrender.

 

Herefter sluttede generalforsamlingen og dirigenten takkede for god ro og orden.

 

 

           

 

 

 

Torben Dahlfelt                       Mogens Kokholm                    Per Neumann

 

Dirigent                               Formand                                             Sekretær