Referat af ekstraordinær generalforsamling i grundejerforeningen Røsevangen den 19. marts 2018

i gården hos hus nr. 19.

Deltagere:

1 . 6. 9.11. 13. 16. 18. 19. 24. 26. 28. 30. 32. 42

Fuldmagt fra hus nr. 7 og hus nr. 22

Formanden Peter Kaplers bød velkommen og foreslog på bestyrelsens vegne, Per Neumann som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at den ekstraordinære generalforsamling var rettidigt indkaldt, lovlig og beslutningsdygtig  i.h.t. foreningens  vedtægter. 

Hus nr. 19 Peter Davidsen, startede med kort at fremlægge de to ønsker om ændring af deres ejendom dette ifølge fremsendte redegørelse.  Da der ikke var kommentarer til redegørelsen gik dirigenten direkte til afstemning.   

15 ud af 16 stemte for forslag 1. Nedtagning af skorsten jfr. fremsendte skrivelse,

16 ud af 16 stemte for forslag 2. Jfr. Bestyrelsens referat fra den ordinære generalforsamling. Etablering  af vindue i gavl.

Formanden Peter Kaplers gjorde igen opmærksom på at etablering af vindue i gavl i hus nr. 19 ikke kan danne præcedens og at dette kun er accepteret da hus nr. 19 gavl vender væk fra fællesområder.

Herefter konstaterede dirigenten, at den ekstraordinære generalforsamling var afsluttet og takkede for god ro og orden.

 

Per Neumann, dirigent                                                   Lilli Halberg Bruun,referat