Grundejerforeningen Røsevangen

Referat af ordinær generelforsamling onsdag den 22. marts 2017 kl. 19.30 på Solvangskolen

Deltagere: Hus nr. 1,3,5,6,7,8,9,11,13,15,16,17,18,22,24,28,30,32,36,40,42 -  Ved fuldmagt nr. 20

Dagsorden:

1.        Valg af dirigent

2.        Formandens beretning

3.        Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab, afsluttet pr. 31.12.2016

Samt godkendelse

4.        Kassererens fremlæggelse af budget for år 2017 samt godkendelse

5.        Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring til afstemning § 6stk. 21

6.        Forslag fra medlemmer

7.        Valg til bestyrelsen: Generalforsamlingen skal vælge nyt medlem til bestyrelsen samt suppleant

8.        Valg af revisor og revisorsuppleant

9.        Eventuelt

Ad1.  Valgt til dirigent blev Per Neumann hus nr. 9 som accepterede. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed, idet indkaldelsen var modtaget med det i vedtægternes givne varsel på minimum 14. dage. Sekretæren noterede de fremmødte husstande og den modtagne fuldmagt. Herefter gav dirigenten ordet til formanden for beretning.

Ad2. Foreningens formand Carsten Elin bød velkommen til den ordinære generalforsamling oplæste den i forvejen omdelte skriftlige beretning samt bød velkommen til hus nr. 19 og hus nr. 36.

Ad3. Kasserer Henrik Villumsen hus nr. 16 gennemgik det udleverede reviderede regnskab for 2016

med tilhørende balance pr. 31.12. 2016.  Årets resultat kr. 137.516,- efter hensættelser kr. 16.516. Regnskabet blev enstemmigt godkendt. Kontingent for 2017 kr. 4000,- årligt er uændret.

Ad4. Kasserer Henrik Villumsen fremlagde budget for 2017. Budgettet blev enstemmigt vedtaget.

Ad. Ekstra: Formanden redegjorde for sagen om manglende kontingent og opsparing

Forud for generalforsamlings drøftelse af ovenstående, er der modtaget indbetaling af kontingent samt dokumentation pr. 15. marts 2017 for opsparing. Vi beklager selvfølgelig den forsinkede information, men må samtidig gøre opmærksom på at vores bestyrelsesarbejde ikke er et fuldtidsjob, hvorfor korrespondancen e-mails m.m. ikke læses dagligt.

Ad5. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændring af § 6 stk. 21 blev vedtaget med 21 stemmer- Jørgen Breuning hus nr.8

stemte imod.

Ad6. Bestyrelsen beklager, at den ikke havde været opmærksom på et indlæg fra Henrik Alm Eriksen hus nr. 40. Modtaget via foreningens mail.

Ad7. Valg til bestyrelsen:

 Lilli Halberg Bruun hus nr. 28 blev genvalgt. Peter Kaplers hus nr. 22. Suppleant Mads Detlef Sørensen hus nr. 17

alle med akklamation.

Ad8. Valg af revisor Michael Henneberg Bissø hus nr. 7. valg af revisorsuppleant Per Grundtvig Andersen hus nr. 42.

Ad.9 Eventuel: Mail fra Charlotte Henneberg Bissø hus nr. 7

Jeg vil meget gerne opfordre bestyrelsen til at henlede beboernes opmærksomhed på foreningens vedtægter, omkring rydelige vogn-/carporte (foreningens vedtægter § 2, samt ordensreglement § 2, stk. 1). I nogle carporte står der en bunke cykler, dæk, skibokse, skabe osv.

Carporte er ikke til permanent opbevaring, men til biler og trailere. Selvfølgelig kan vi alle have brug for kortvarig opbevaring af f.eks. byggeaffald og lign. inden dette skal på genbrugspladsen, men carporten bør ikke anvendes til permanent opbevaring.

Det samme gælder cykler. Jeg har helt forståelse for at man ikke altid har mulighed for at have cykler inde i egen gård, men derimod er nødt til at benytte carporten. Men så foreslår jeg, at man anskaffer sig et cykelstativ, så carporten stadigvæk fremstår rydelig.

Det er selvfølgelig bare min mening, men jeg mener vi alle er ansvarlige for at Røsevangen fremstår fra sin bedste side.

 

Vi takker den afgående formand for et godt og stort arbejde.

 

Herefter konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var afsluttet og takkede for god ro og orden.

 

 

Per Neumann (dirigent)                                                   Lilli Halberg Bruun (sekretær)