Referat fra bestyrelsesmøde den 18. januar 2018

Dagsorden:

1.     Forespørgelse fra nr.19

           Nedlæggelse af skorsten

           Vindue i gavlen som nr. 30

2.     Rotter på Røsevangens område

Sagen nr. 4

Håndtering af rottesager for fremtiden

 

3.     Økonomi i Røsevangen

Indbetalinger og aftaler vedr. opsparing til nye fliser

Årsregnskab

Budget 2018

4.     Fastlæggelse af generalforsamling 2018

Tid og sted

Program/punkter

Indkaldelse

5.     Gennemgang af grov plan for 2018

Vedligeholdelse

Sociale aktiviteter for 2018

Fastelavn

Nye trampoliner

Andre sociale aktiviteter

6.     Forsikring

7.     Evt.

 

 

 

 

 

 

 

1ad.

Nedlægges af skorstenen i nr. 19. vil være en ændring af bebyggelsen som vil være synlig for alle. Derfor vil vi bestyrelsen ikke kunne give denne tilladelse. Se deklarationen for grundejerforeningen Røsevangen. Her står der ”Ejerne af ejendommen må ikke opføre tilbygninger eller omforandre ejendommene”

Emnet vil blive taget op på Generalforsamlingen.

.Vindue i gavlen i hus nr.19 størrelse max. 90cm bredt og 40cm højt med sort vinduesramme accepteres af bestyrelsen. Dog skal vi gøre opmærksom på, at der skal ansøges om dette via kommunen med fremlægges af tegninger.

Bliver dette accepteres af kommunen vil størrelsen på etablering af vindue i gavle fremover være max 90cm bredt og 40cm højt med sort vinduesramme.

2ad.

Vedligeholdelse af stikledninger på de private matrikler er den enkelte ejers problem samt omkostning.

Vedligeholdelse af kloakledninger i fællesarealer dækkes af foreningen

Vi gør opmærksom på, ved evt. rotte observation skal der rettes kontakt til kommunen straks.

Yderligere information vil være et emne på Generalforsamlingen.

3ad.

Peter Kaplers formand hus nr. 22 vil tage kontakt til de husejere som mangler at indbetale elle fremlægge dokumentation for opsparing til fliser.

Årsregnskab ser fint ud stor besparing på el, regnskabet vil bliver rundsendt 14. dage før Generalforsamlingen

Budget for 2018 vil blive rundsendt 14. dage før Generalforsamlingen

4ad.

Generalforsamlingen er fastlagt til den 1.marts 2018 kl. 19.30 på Solvangskolen klasselokale nr. 21

5ad.

Vedligeholdelsesplan fremlægges på Generalforsamlingen

Invitation til Fastelavn er rundsendt husk at tilmelde jer.

Der vil til foråret blive indkøbt nye trampoliner og der bliver stadig arbejdet på placering af en Petanque bane som kræver 15 meter.

Det er besluttet, at vi køber et juletræ sidst i november måned hvor der vil blive sæt lyskæder på, placering ved indkørslen. Dette vil blive gjort hvert år.

6ad.

Bestyrelsesforsikring vi har modtaget 3 tilbud og formanden vil vurdere hvilket der vil blive valgt.

7ad.

Platantræerne på parkeringspladsen skulle havde været klippet i januar men det er nu ændret til den 16. februar. Vi beder om, at alle biler og trailer fjernes fra parkeringspladsen i tidsrummet 8.30 - 15.00.

Henrik Villumsen hus nr. 16 økonomi genopstiller ikke til Generalforsamlingen. Thomas Gravgaard hus nr. 13 overtager økonomien samt hjemmesiden. Nyt medlem til bestyrelsen imødeses.

 

Peter Kaplers                       Gro Hallund         Thomas Gravgaard

Henrik Villumsen     Lilli Halberg Bruun